ރަށު ކައުންސިލް

ކައުންސިލްތަކަށް އަންނަ އަހަރު 1.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދެނީ

ދުވާފަރު ކައުންސިލުގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ހިންގި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ފޮނުވައިފި

ދުވާފަރު ކައުންސިލުން ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހައްގުވެރިންނަށް ބެހި: އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ބޮޑު ހިޔާނާތް މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

ކަލައިދޫ އާއި ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭއަކުން ގުޅައިލުމަށް އީއައިއޭ ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބީއެމްއެލް ޕީއޯއެސްއިން ކައުންސިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭގޮތް ހަދައިފި

1

ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރި ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށް ރައީސް ސޯލިހު ކައުންސިލަރުންނާ އެއްމޭޒަކަށް

މަޝްރޫއުތައް ހިންގާނީ ކައުންސިލުތަކުގެ ހިޔާލާއި ވިސްނުމާ އެއްގޮތަށް: ރައީސް

ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ކައުންސިލުގެ ކަންބޮޑުވުން

2

އިންތިހާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރެއްވުމަށް ޔާމީން ކުރެންދުއަށް

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހަދާ ނަމަ ކައުންސިލުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ގަރާރެއް ފާސްކޮށްފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމަށް ތާރީހީ ބަދަލެއް: ބިން ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި

3