އައިޖީއެމްއެޗް

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އަލުން ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

ކްރިޓިކަލް ކެއާ ދާއިރާއިން ހާއްސަވުމަށް ޑރ. މޫސަ އިންޑިއާއަށް

ލޯންޗު އެކްސިޑެންޓުގައި ހާލު ސީރިއަސްވި މީހާ އިތުރު ފަރުވާއަށް އިންޑިއާއަށް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައިގައި މުވައްޒަފުންތަކެއް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައިގައި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ކަރަންޓު ކެނޑުމާއި ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރައިފި

ރޭގެ އެކްސިޑެންޓް: މާލެގެނައި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު އައިސީޔޫގައި

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޝާން ރާއްޖެ ދޫކޮށް އަބޫދާބީ އަށް

ނަސަންދުރައިގެ ލިފްޓެއް ވެއްޓި ބިދޭސީއަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ

މޭރީގެ މަރު: މާވިންއަށް ކުރާ ދައުވާގެ ހެކި ހުށަހެޅުމުގެ އަޑުއެހުން އަނެއްކާވެސް ކެންސަލްކޮށްފި

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑޮކްޓަރުން ބަލަން ފަށަނީ

ނަރުހުންގެ ދުވަހުގެ ހާއްސަ: ފަރުޒިއްޔާ ނަރުސްކަމުގައި 41 އަހަރު، ނިމިގެންދާންވެސް އެދެނީ މި ހިދުމަތުގައި

2 ...