އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗާއި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުން ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް މެދުކަނޑާލައިފި

މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާއަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިއްޖެ: ފުލުހުން

1

މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ދެނެގަތުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީއަށް އެދިއްޖެ

މީހަކު މެރުމުގައި ބައިވެރިވި މީހެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވީ މީޑިއާގެ ސަބަބުން: ލަމްހާ

1

އަންނަ ހަފުތާގެ ތިން ދުވަހު އައިޖީއެމްއެޗު އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތާއި ކްލިނިކަލް ހިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެ

މޭރީއަށް ޖިސްމާނީ އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ނުދޭ ކަމަށްބުނެ، މާވިން ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

މޭރީގެ މަރު: "އައި ވިލް ހަންޓް ހާ ޑައުން" އޭ ބުނެ ލަމްހާ ވަނީ މާވިންއަށް މެސެޖުކޮށްފައި!

1

އައްޑޫގައި ސައިކަލުން ވެއްޓުނު މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސްވެ ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެނީ

ރާއްޖޭގައި އަލަށް މޭމަތި ފަޅާނުލައި ހިތުގެ ލޯވަޅު ބެއްދުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

މަންމަ އާއި ކޮއްކޮއަށް ބިރުދައްކައި އިންޒާރުދިން މީހާ މާލެ ގެނެސް ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

މާލޭގައި ބިދޭސީއަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ދިޔަމިގިލީގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

3 ...