އައިޖީއެމްއެޗް

ލަމްހާއާއި މާވިންއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަރުސްކަމުގެ ހުއްދަ ބާތިލުކޮށްފި

2

ކޮވިޑުގެ ހާލަތު ގޯސްވުމުން އައިޖީއެމްއެޗްގެ އާންމު ސާޖަރީތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި

ނަރުހުގެ މަރު: ވަކީލު އައްޔަންކުރަން މާވިންއަށް 10 ދުވަސް، ބަންދުގެ މުއްދަތު 30 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި

ލަމްހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 10 ދުވަސް

1

ކޮވިޑުގައި އިތުރު މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 264 އަށް

ލަމްހާގެ ގެއިން ފެނުނު އިންޖެކްޝަންތަކާ ގުޅިގެން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ހަރުދަނާ ކުރަނީ

ލަމްހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި

ފްރޮންޓްލައިން އެލަވަންސް ނުދޭތީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ނަރުހުން އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކުޑަކުދިންގެ ވޯޑު ފުރިއްޖެ

މާވިން އާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ ލަމްހާގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ފޮނުވައިފި

ލޯންޗަކާއި ޑިންގީއެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ފަރުވާދެނީ

ކުޅެން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ލޮލަށް ވަޅި ހެރި، ވަރަށް ބޮޑަށް ޒަހަމްވެއްޖެ

4 ...