ސަރުކާރު

''ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނެ ދުވަހެއް ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާން ކުރާނެ''

ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހުޅުވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މި ސަރުކާރު ގޯސްކަން ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދޭ ބައެއް ވަޒީރުން އެބަތިބި: މެންބަރު އާޒިމް

2

މިނިސްޓްރީތަކުންދޭ ހިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރަން ހުށަހަޅަން ފާސްކޮށްފި

މި މަހުގެ 28 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަސީލަތްތަކާ އެކު ކޮވިޑްގެ ބޭނުންތަކަށް ދޭން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ބަންދު ވުމާއެކު ފުރަފުރައިގެން ރަށަށް

ރޯދަ އެލަވަންސް ކުޑައެއް ނުކުރާނަން: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

1

އިގުތިސޯދު އާ ދާއިރާތަކަށް ފުޅާކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނަން: ފައްޔާޒް

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މި ވަގުތު އާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ދުލެއް ނުކުރާނެ: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ޑޮލަރު ކްރައިސިސްއެއް ރާއްޖެއަކަށް ނާންނާނެ: އަމީރު

ޕީއެސްއައިޕީގެ މަޝްރޫއުތައް ހުއްޓާލައިފި ނަމަ ފައިސާ ދައުރެއްނުވާނެ، އޭރުން އިގުތިސޯދު މާ ގޯސްވާނެ: މިނިސްޓަރު

2