ސަރުކާރު

މި ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް އިތުރު ހަ ބިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުން ވާނެ: ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު

ކަރަންޓު ބިލުން 40، ފެން ބިލުން 30 ޕަސެންޓު ކަނޑައިދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

އެސްޓީއޯގެ ސްޓޮކާނުލައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީއަށް އެކަނި ބައި މިލިޔަން މާސްކް އެބަހުރި: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު

ލާދީނިއްޔަތު ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ނޫޅޭ ކަމަށް ބުނެ ފޮނުވި ކުއްލި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ފުރުސަތެއް ނުދިން

މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން މީޑިއާ އޮފިސަރުންގެ ދައުރު ހުރިހާ އޮފީހެއްގައި ވެސް އިތުރުކުރަން ޖެހޭ: ޝަހީބު

ޑރ. ހަސަން ހަމީދު: ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު އިސްލާހު ނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްގީ ވާނެ ހެއްޔެވެ؟

20

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރަން ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދަނީ

1

މިއަދުން މިއަދަށް ކޯލީޝަން އުވާލަން ޖެހޭ: މެންބަރު ޝަހީމް

2

ކުރީގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ޓީއެމްއޭއިން އެޑްވާންސަށް ފައިސާ ނަގާފަ: މެންބަރު ގަފޫރު

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ކުޑަ ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުން ދެވަނަ ހަފުތާގައި 33 މިލިޔަން ބާކީކޮށްފި

ރޭގެ ޖަލްސާއަށް ނުކުތް މީހުން މަދުވީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލު ނުހޯދިގެން: ރައީސް ނަޝީދު

6

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރަކީ ކުރީ ސަރުކާރަށް ވުރެ ކޮރަޕްޓް ސަރުކާރެއް: އުމަރު ނަސީރު

3