ސަރުކާރު

ގައުމުގެ ހެވާއި ލާބައަށްޓަކައި އެމްއާރުއެމުން ސަރުކާރާއެކު މަސައްކަތްކުރާނެ: ފާރިސް

އެމްޑީޕީގެ އަސާސްތަކާ ސަރުކާރުން ހިލާފުވެއްޖެ: އެމްޑީޕީ ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރު

ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ޖުލައި ތިނަކާ ހަމައަށް ބަންދުކޮށްފި

ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯނަށް 175 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް

މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހިޔާ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަން ތިބޭ ބަޔަކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގައި ބައިވެރިނުކޮށްގެން ޝަކުވާކުރުމަކީ ދެރަކަމެއް: އަލީ ހުސައިން

ވަން ފޮޓޯ: "ނެޓުހެޔޮ" ސަރުކާރުން އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮކުރުން

1

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ބިލުގެ މަސައްކަތްތައް މަޖިލީހުން ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ ސަރުކާރުގެ ކަންބޮޑުވުން!

ފައިސާ ޗާޕު ކުރަން ދިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ނުދިނީ ބައެއް ވަޒީރުން، މެންބަރުންނަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުން: އަލީ އާޒިމް

މިއަހަރު ރޯދަ މަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 އިން މެންދުރު 1:00 އަށް

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ހިޔާލު ފާޅުނުކުރެވޭ އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 2012ގައި

ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުން ގައިޑްލައިންތަކަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމުގެ އިންސްޕެކްޝަން ފަށައިފި

3