One Photos - 55bkzYEVyayTjZcqwrwZO639J.jpg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - O5BsrHFIfMjX2M7VBjWewBylc.jpg
27 މެއި 2021، މާލެ: މިނިސްޓާރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ އާމިނަތު ޝައުނާ އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - p6BIYjX14waTiiLynqfMoMrWD.jpg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ސީއީއޯ އިލްޔާސް އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - io4CFnyUZJUCp8n35cevEsHOE.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން ތައާރަފު ކުރާ ޕެކެޖުތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރަނީ --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - aeBZQFoSE8qet1ExkZdghLW5V.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދީ ސީއީއޯ ނަޖީބް ޚާން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - E6t5jGyuTlxqKf0gDuobXkymZ.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން. އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަގުތަށް 30-28 އިންސައްތަ ހެޔޮ ކުރަން ވަނީ ނިންމާފައި -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - K1fs6aE4DBnwDgMdHi3Lz7QsY.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ވާޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި ހަފުލާގައި ދިރާގުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަދީ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - byz8mdlDNn7ZOgqZP3wJCuaCB.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން. -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - GkPApj7PW6YAWb60iDXtYg8fV.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - EcXh58QWsUTFvCoSPHjgrtjTZ.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން --- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - VksjHQF7HYCl1vpzxiLABvZ5A.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮކުރުން ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބާހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހު މޯބައިލް ބްރޯޑްބޭންޑުގެ ހިދުމަތުގެ އަގަށް ބަދަލު ގެންނާނެ -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - WsdeR7dc8qf3M3oRiQmDr1i2D.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓު އަގުހެޔޮކުރުން ދެ ފިޔަވައްސަކަށް ބާހާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަގުތައް ހެޔޮ ކުރަން ނިންމާފައި ވަނީ ރެސިޑެންޝިއަލް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތުން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް
One Photos - OrmDmNCitCzEfEs162RcKmcz1.jpeg
27 މެއި 2021، މާލެ: އިންޓަނެޓުގެ ހެޔޮ އަގު އިއުލާން ކުރުމަށް ބޭއްވި ވާޗުއަލް ހަފުލާ ތެރެިއިން -- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް