ގދ. ތިނަދޫ

ގައިދީއަކު މަރުވުން: ދަތުރު ހަމަނުޖެހޭތީ 5 ދުވަސްވީއިރުވެސް ކަރެކްޝަނާ ހަވާލު ނުކުރެވި

2

ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި މީހަކު ބަލި ހާލަތު ހުރި ގޮތުން އާއިލާ އާ ހަވާލު ކުރި ފަހުން މަރުވެއްޖެ

1

ތިން މަހުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: އިހުމާލުވިކަމަށް ތުހުމަތުވާ ޑޮކްޓަރު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި ތިން މަހުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން މިއަދުގެ ދެވަނަ މަރު، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 236 އަށް

ކޮވިޑުގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 235 އަށް

ތިނަދޫ ޕޯޓުގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރު ފެށޭނެ: ޝާހިދު

ކޮވިޑްގައި ތިނަދޫން އިތުރު މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 228 އަށް

ވެލާނާގޭ ނަން ބަދަލުކޮށް ރައީސް ނާސިރާ ގުޅުންހުރި މުދަލުގެ ފައިދާއިން 50 ޕަސެންޓް ތިނަދުއަށް ދޭން ހުށަހަޅައިފި

1

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ތިނަދޫގައި ހުރި ފުށުގައި އުކުނާއި ފަނި ހުރުމުން ނުވިއްކަން އަންގައިފި

ހަތަރު އަހަރުގެ ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ބައްޕަ ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ބާތިލުކޮށްފި

... 7 ...