ގދ. ތިނަދޫ

ތިނަދޫ ތަރައްގީ ކުރާނީ ވިޔަފާރި ހަބެއްގެ ގޮތުގައި: ރައީސް

ދޯނީގައި ރޯވެ ފިހުނު މީހަކު ފަރުވާއަށް ތިނަދުއަށް ގެންގޮސްފި

ތިނަދޫ އާންމު ހާލަތަށް ގެނެސްފި

ހިތަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މީހަކު ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެެ، ޖުމްލަ ހަތަރަކަށް

1

ހިތަދޫ ކްލަސްޓާއާ ގުޅުންހުރި އިތުރު މީހަކު ތިނަދޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެެއްޖެ

މާމެންދޫ މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި ދެވަނަ މީހާގެ ހާލު މިހާރު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: ހޮސްޕިޓަލް

ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ތިނަދޫގައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށްފި

ތިނަދޫގެ ގާޑިޔަލަކުން ހިދުމަތް ހޯދި މީހުން ކަރަންޓީނުވާން އެދެފި

ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ޕޮޒިޓިވް ވުމުން ތިނަދޫގައި ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް އޮތް ކަމުގެ ބިރު

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ތިނަދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިން އަށް

ގައިމައްޗަށް ސީލިންގު ވެއްޓި އަނިޔާވި ކުއްޖާގެ ބޮލުގެ ނާށިގަނޑު ފަޅައިގެންގޮސް ސިކުނޑިއަށް ވަނީ ލޭއެޅިފައި: އާއިލާ

... 7 ...