ގދ. ތިނަދޫ

ހުއްދަތައް ބާތިލުކޮށް، ތިނަދޫގައި 24 ގަޑި އިރު ކާފިއު ހިންގަނީ

ކޮވިޑުގައި ގދ. ތިނަދޫން މަރެއް، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 213 އަށް

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލު މަރާމާތު ކުރުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

ތިނަދޫގައި ކޮންމެ ގެޔަކަށް އެއް ޕާމިޓް، ނުކުމެވޭނީ ހަފުތާއަކު އެއް ފަހަރު

ހާލަތު ގޯސްވެ ގދ. ތިނަދޫގައި ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށި ކޮށްފި

ކޮވިޑުގައި ގދ. ތިނަދޫން މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 200 އަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކުރި ނުހާދު ދޫކޮށްލަން ކުރި އަމުރު ހައިކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެމީހަކު ދޫކޮށްލަން އަމުރުކުރި މައްސަލަ ބަލަން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހަކު ތިނަދޫގައި މަރުވެ، އަދަދު 173 އަށް

ތިނަދޫގައި ކާރެއް ކޮންޓްރޯލުން ނައްޓައި މޫދަށް، އެކަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހަރުކަށި ފިޔަވަޅު ތަކާއެކު، 8 ރަށެއްގައި ހަވީރު 4:00 އިން ފަތިހު 4:00 އަށް ކާފިއު

1

ގދ. ތިނަދޫ އާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ރޭގަނޑު 9 އިން ފަތިހު 4 އަށް ކާފިއު ހިންގަން ނިންމައިފި

6 ...