ގދ. ތިނަދޫ

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އުމުރާއަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާ ވަގަށްނެގި މައްސަލައިގައި މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ: ފުލުހުން

ތިނަދޫ ކަރަންޓުގެ މައްސަލައަށް މެއި މަހުގެ ކުރިން ދާއިމީ ހައްލެއް ގެންނަނީ

ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އުމްރާއަށް ދާން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނެގި ތުހުމަތު އާއިލާގެ މެންބަރަކަށް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅު އުމްރާ އަށް ގެންދަން އެއްކުރި ފައިސާކޮޅު ވަގަށް ނަގައިފި

އިންޑިއާ އާއި ތިނަދޫއާ ދެމެދު ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވި ހާދިސާގައި ފިހުނު އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ފިހުނު އެކަކަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެއްޖެ

ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްދާ ގޮތް އާޒިމް ބައްލަވާލައްވައިފި

ހަ ކޯޓަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އައްޔަންކޮށްފި

1

ތިނަދޫ ފަޅުތެރޭ އޮތް ދޯންޏެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހަތަރު މީހަކު ފިހިއްޖެ

ތިނަދޫގައި ރަހީނުކޮށްފައި ހުރި މީހަކު ސަލާމަތްކޮށް، ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ތިނަދޫ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގެ މަސައްކަތް ނިންމައި، ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފި

... 8 ...