ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ރަށްވެހިކަމާއި ފުވައްމުލައް، ފެށިގެން އައި ގޮތް 2

ކޮވިޑުގައި ފުވައްމުލަކުން މީހަކު މަރުވެ، ރާއްޖޭގެ ޖުމުލަ 251 އަށް

ރަށްވެހިކަމާއި ފުވައްމުލައް، ފެށިގެން އައި ގޮތް

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ: ދުނިޔޭގައި ރާޅަށް އެންމެ ގިނަ ނަން ކިޔަނީ ފުވައްމުލަކުގައި

1

ޑރ. ވަހީދުގެ ކޮލަމް: ފުވައްމުލަކަށް ފުޅަނގި ލުން، ފުޅަނގި ކަވާ ކަންނެލި އިހުގެ މީހުން އަތިރިމަތީން ދޮށީގައި ބޭނި

މޯލްޑިވިއަންގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ފޭރިގެންފި

1

ފުވައްމުލަކު ހަވިއްތަ: ނަމަކަށް ކޮށްފައިވާ ހިމާޔަތާއި ހެރިޓޭޖް ލިސްޓުގައި ނެތް ގަލުދަޅުތަކާއި މާވަހަރާއި ރަނުގެ ވާހަކަ

1

ޝުހާދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފީ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީ ކުރާ މަގުތަކާ މެދު އަޅުގަނޑުގެ ހިޔާލު

ފުވައްމުލަކު "ފޯކައިދޫކޮއެ އާރޮ" އާ ގުޅިފައިވާ ފޯކައިދޫކޮއި ގެ ވާހަކަ

1

ކުއްލިއަކަށް އެތައް ބަޔަކު މަރުވި ފުވައްމުލަކު މާހުން ނުވަތަ ބޮޑު ރޯގާ، އުޑުމަތީން ފެނުނު ނަމާންކަމާއި ކުލަތަކުގެ ވާހަކަ

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރުމުން މެޖިސްޓްރޭޓަށް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް

6 ...