ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ފުވައްމުލަކަށް ވަޑައިގެންފި

ރައީސް ސޯލިހުގެ އައްޑޫ ދަތުރުފުޅުގައި ޕޮލިސް އެކެޑަމީ ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ކަދުރު ރުކެއްގައި ކަދުރުއަޅައި ބަރުވެފައި، އޮށެއް ނެތް، ކަދުރު ރަހައާއި ފޮނިމިން ރަނގަޅު

ވަގުރުކު އެޅި މީހަކު 331 ގަޑިއިރު މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރަން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮނޑޭ ބަދަލު ހިފައިފި، ތިމަރަފުއްޓާއި ދުވާފަރު އަދި ކުޑަހުވަދުއަށްވެސް ބޮޑު މޮޅެއް

ފުވައްމުލަކުގައި ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒެއް އިމާރާތްކުރަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ސަދާގެ މަރު: އިހުމާލުވި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޖިނާއީ ތަހުގީގެއް ހިންގަން އެދިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 2

ފުވައްމުލަކު ދަރީންނޭވެ. ފުވައްމުލައް ދަސްކުރާށެވެ! އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސްވެރިކަމުގެ މާޒީ - 1

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އެކަކު 106 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު މީހުން ކިޔާ މަހަފޮތިކަލޭގެ ވާހަކަ

1
4 ...