ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ކުރިއަށްއޮތް ދެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސްގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަނީ، ރަނިންމޭޓެއް އަދި ނުނިންމަވާ!

1

ރައީސަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ފުވައްމުލަކު ފައްކާވެފައި!

1

ފުވައްމުލަކަށް ޑައިވްކުރަން ފީ ނަގާތީ ޑައިވަރުން ކައުންސިލުގައި އިހުތިޖާޖު ކުރަނީ

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ މައްސަލަ ނުބެލި އުޅެނިކޮށް ފުރައިފި، މައްސަލަ ފުލުހަށް!

ފުވައްމުލަކުގައި ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު މާރާމާރީގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދެނީ

ހިލަ ބަރުކޮށްގެން ދިޔަ ބާޖެއް ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އަރައިފި

އޮގަސްޓުގައި އައްޑޫ، ފުވައްމުލައް އަދި ހުވަދު އަތޮޅު އާރްޓީއެލްގެ ފެރީ ނިޒާމުން ގުޅުވާލަނީ

1

ބޮޑު އީދުގައި އައްޑުއާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސިފައިންގެ ޕެރޭޑް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު ޑައިވިން ޕޮއިންޓްތަކަށް ޑައިވްކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީއެއް ނަގަން ނިންމައިފި

މާލެއިން ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފި

އެމީހަކާ އެމީހެއް، ފުވައްމުލަކަށް "ހުޅަންމަހަ" ނެގުމުގެ އީދެއް!

2 ...