Close

ފުވައްމުލައް ސިޓީ

ފުވައްމުލަކު ސްޕާއެއް ބަލައި ފާސްކޮށް ހަށި ވިއްކާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޝަހީބު މީޑިއާއާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ނޫސްވެރިން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

ޕީޖީ އޮފީހުގެ ލިޔުންތަކަކަށް ބަދަލުގެނެސްގެން ފުވައްމުލަކު ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް، ހަތަރު މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ފުވައްމުލަކުގައި ރިސޯޓެއް ހަދައިދޭނަން: ނަޝީދު

ރައީސް ސޯލިހަށް ފުވައްމުލަކުން ދޭނީ އޭ ޕްލަސްއެއް: މޭޔަރު

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބުނުކޮށް އެހެން އިންތިހާބުތައް ކާމިޔާބުކުރަން އުނދަގޫވާނެ: ރައީސް

ފުވައްމުލަކާއި ކޮމަންޑޫގައި ހައުސިން ޔުނިޓުތަކެއް އިމާރާތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 77 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ރައީސް ސޯލިހުގެ ރައްދު ނަޝީދަށް: ފުވައްމުލަކުގައި ތަރައްގީގެ ކަމެއް ނުހިންގައޭ ބުނުމަކީ ޖޯކެއް!

ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: "ސްލޯ" ވުމަކީ އެމްޑީޕީ ދަންނަ ކަމެއް ނޫން

ލާމަރުކަޒުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މޯލްޑިވިއަންގެ ކޯލް ސެންޓަރު ފުވައްމުލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

3 ...