ތިމާވެށި

"1.5 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް" ރާއްޖެ ފެނުންމަތީގައި ދެމިއޮތުމާ ގުޅޭ ނަންބަރު!

1

ކޮޕް 26 : ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ "ނިކަމެތި" ގައުމުތަކުގެ މުސްތަގުބަލު "ބިޔަ" ގައުމުތަކުގެ އަތްމަތީގައި

ރިސޯޓުން ކަނޑަށް ކުނި އެޅި މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި

ވަޒީފާއިން ކަނޑައެއް ނުލާ، އަދިވެސް ނިކުންނާނީ ވެށީގެ ހިމާޔަތުގައި: އިގުބާލު

ކޮޕް 26 : ރާއްޖެއިން އަޑުއުފުލާނީ ހޫނުމިން 1.5ގައި ހިފަހައްޓަން، ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން ހިލޭ އެހީ ދޭންޖެހޭ

ރާއްޖޭގެ މަސްވެރީންނާއި ދަނޑުވެރީން މިއަދު ތަހަމަލު މިކުރާ ނޭދެވޭ ކަންކަމަކީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ނަތީޖާ: ޝައުނާ

1

މިނިސްޓަރު ޝައުނާ ވަން އެކްސްކްލޫސިވް އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު

ކޮޕް 26ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މަޖިލިސް ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި

ރަސްފަރީ ފަރަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް 893 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މަޝްވަރާ ފަށައިފި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭނެ އެންމެ އަވަސް ގެއްލުމަކީ ގައުމުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ޑިފޯލްޓް ވުން: ނަޝީދު

ފިޔަކޮށާލައި ވިއްކަން އުޅުނު ގުޑުގުޑާ ދޫންޏެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، އެ ދޫންޏަށް ރިހިބިލިޓޭޝަން ދެނީ

އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރިން ރައީސް ނެރެން ޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

6 ...