ތިމާވެށި

އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާބަން އޮފްސެޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހިކަނދި ފަތް ގަހާއި ރާނބާފަތް ހައްދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ އަސަރުތައް ހައްލުކުރުމަށް ވެފައިވާ ވައުދާއެކު ކުރިއަށްދާނަން: ރައީސް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް ހުންނަން ވާނީ ބައިތަކަށް ވަކިކޮށްފައި: ވެމްކޯ

'ގްލޯބަލް ގޯލް އޮން އެޑެޕްޓޭޝަން' އާ ބެހޭ ގްލާސްގޯ-ޝާމް އެލް-ޝޭޚް ވޯކް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މަނާވާ ތާރީހުގެ ކުރިން އިމްޕޯޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވާތްތައް އެތެރެ ކުރެވޭނެ: ކަސްޓަމް

ތިލަފުއްޓަކީ މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރަށެއް: ޝައުނާ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

ހައްދުންމަތީގެ އިތުރު ތިން ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށް އަތޮޅުތެރޭގައި ބިޔަ ޕްރޮޖެކްޓެއް، ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ހަތަރު ރަށެއްގައި

ވަށައިގެންވާ ތިމާވެއްޓަކީ ދުޅަހެޔޮ ވެއްޓަކަށް ވެގެން މެނުވީ ހަގީގީ ދުޅަހެޔޮކަމެއް ނުލިބޭނެ: ނައިބު ރައީސް

6 ...