ތިމާވެށި

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ގޯ ގްރީން ހަރަކާތް މިމަހު 26ގައި، މީޑިއާ ޕާޓުނަރަކަށް "ވަން"

ފުވައްމުލައް: ހިމާޔަތުގެ އާދޭހުގައި ދިގު 16 އަހަރު، އުއްމީދީ ފެށުމަކާ ދިމާއަށް

1

ނޫމަރާ ފަރަށް އެރި ބާޖުގެ ވެރިފަރާތް 61.6 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާއިން ރަސްފަރީ ފަރުގެ ދިރުން އިއާދަކުރަން ބޭނުންވޭ، އެ މަސައްކަތަށް ދެ އަހަރު ނަގާނެ: އީޕީއޭ

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: މި މަންޒަރު ފެނުމުން ކަލޭމެން ލަދެއްވެސް ނުގަނޭހެއްޔެވެ؟

ތިމާވެއްޓަށް ފަހި ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއްގެ ތިން އަހަރު

ކޮޕް 26 ގެ އެއްބަސްވުމުން ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބުނަސް، ދިވެހީންގެ ހިތްތަކަށް އުންމީދެއް ނުލިބޭ: ޝައުނާ

ޕްލާސްޓިކް އެތެރެކުރުން މަނާ ކުރާ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ކުރު ފިލްމުތައް ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފަަށައިފި

ރަސްފަރީ ފަރަށް ބޯޓު އުރުން: އީޕީއޭގެ ޖޫރިމަނާ ބޮޑުވުމުން ވެރިފަރާތުން އިސްތިއުނާފަށް މިނިސްޓްރީއަށް!

ރާއްޖެއިން ޖައްވަށް ވިހަ ގޭސް ދޫކުރާ މިންވަރު 2030 އަންނަންވާއިރަށް 26 ޕަސަންޓް މަދުކުރެވޭނެ: ރައީސް

... 8 ...