ތިމާވެށި

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ޗާލު ހުޅުމާލޭގެ ނުތާހިރު ފަޅި!

3

ދޯންޏެއްގައި ކަނޑަށް ކުނި އެޅީ ހުރާ ކައުންސިލުން، ބުނަނީ ދެންވެސް އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް!

2

ދޯންޏަކުން ބޮޑެތި ކޮތަޅުތަކުގައި ކަނޑަށް ކުނި އަޅަމުންދާ ވީޑިއޯއެއް!

ހައްގުތައް ކަށަވަރުނުކުރެވޭ ކަމަށް ބުނެ ހިއުމުން ރައިޓްސް ވޮޗްގެ ފާޑުކިޔުން ރާއްޖެއަށް

އީއައިއޭއާ ހިލާފުވުމުން ވަށުގިރީގައި ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރި ކުންފުނި 593،750 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބޭނުން ކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައަޅައިފި

އީއައިއޭއާ ހިލާފުވުމުން މާފުށިވަރަށް ހަތަރު ލައްކަ ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް، ވަގުތުން ފައިސާ ދައްކައިފި

1

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ޖައްވު އާދަޔާ ހިލާފަށް ފުސްވެފައި، މި ވަނީ ކިހިނެއް؟

ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ މަޝްރޫއުން ތިލަފުށީގައި 500 ޓަނުގެ ކުނިން 8.5 މެގަވޮޓްގެ ކަރަންޓް އުފެއްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

ކުނި މެނޭޖުކޮށް ކުނިން ކަރަންޓް އުފައްދަން 304 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްރޫއެއް ފަށަައިފި

ގޯ ގްރީން ހަރަކާތް މިމަހު 26ގައި، މީޑިއާ ޕާޓުނަރަކަށް "ވަން"

ފުވައްމުލައް: ހިމާޔަތުގެ އާދޭހުގައި ދިގު 16 އަހަރު، އުއްމީދީ ފެށުމަކާ ދިމާއަށް

1
4 ...