ތިމާވެށި

ގިނަ ކޮތަޅުތަކުގައި ކުނި ނޭރޭތީ ނަޝީދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި

1

ކުނި ވަކިކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ: މުއިއްޒު

ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ސަބަބުން ތިމާވެއްޓަށްކުރާ ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ހުއްޓުވަން ޖެހޭ: ނަހުލާ

އެވިއޭޝަން ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކާބަން އޮފްސެޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ހިޔާ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި ހިކަނދި ފަތް ގަހާއި ރާނބާފަތް ހައްދަނީ

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭގައި އެއްލައްކަ ގަސް އިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ކަނޑު ތަޣައްޔަރުވުމުގެ އަސަރުތައް ހައްލުކުރުމަށް ވެފައިވާ ވައުދާއެކު ކުރިއަށްދާނަން: ރައީސް

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުނީގެ ބާވަތްތައް ހުންނަން ވާނީ ބައިތަކަށް ވަކިކޮށްފައި: ވެމްކޯ

'ގްލޯބަލް ގޯލް އޮން އެޑެޕްޓޭޝަން' އާ ބެހޭ ގްލާސްގޯ-ޝާމް އެލް-ޝޭޚް ވޯކް ޕްރޮގްރާމް ފަށައިފި

މަނާވާ ތާރީހުގެ ކުރިން އިމްޕޯޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕްލާސްޓިކުގެ ބާވާތްތައް އެތެރެ ކުރެވޭނެ: ކަސްޓަމް

ތިލަފުއްޓަކީ މިހާރު ކުނި މެނޭޖްކުރާ ރަށެއް: ޝައުނާ

ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެމްއޭސީއެލްއިން ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ސޮއިކޮށްފި

5 ...