ތިމާވެށި

މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ލިބޭނެ އެންމެ އަވަސް ގެއްލުމަކީ ގައުމުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދަރަނި ޑިފޯލްޓް ވުން: ނަޝީދު

ފިޔަކޮށާލައި ވިއްކަން އުޅުނު ގުޑުގުޑާ ދޫންޏެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް، އެ ދޫންޏަށް ރިހިބިލިޓޭޝަން ދެނީ

އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރިން ރައީސް ނެރެން ޖެހޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުތަކުގެ ވައިބްރޭޝަން ކޮންޓްރޯލްކޮށް ދުންހޮޅިތައް އުސްކުރަން އެންގުމަށް ފާސްކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާ ޕްލާސްޓިކުގެ ލިސްޓު ޖެނުއަރީ އެކެއްގެ ކުރީން ރައީސް ނެރެން ޖެހޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

ނައިފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ހަދައިދިނުމަށް އެދިފައެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު ހުސެއިން

ފެލިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހެޅި ގަރާރު އެންވަޔަރަމަންޓް ކޮމިޓީއަށް

ރަސްފަރީ ފަރަށް ބޯޓު އެރުން: ފަރުން ހެކްޓަރެއް ވަނީ ފުނޑިފައި، ބަދަލުގެ އަގު 900 މިލިއަނަށް އަރާ: އީޕީއޭ

ހާއްސަ ހާލަތްތައް މެދުވެރިވެފައިވާ ގައުމުތަކަށް ދޭ އެހީއަކީ ކަމަށް އެކަށޭނަ ފަސޭހައިން ލިބޭ އެއްޗަކަށް ވާންޖެހޭ: ރައީސް

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ސައިންޓިސްޓުން ގެރިތަކަށް ފާހާނާ ބޭނުންކުރަން ދަސްކޮށްދީފި

ސަރުކާރުތަކާއި ޖަމިއްޔާތައް ހިމެނޭ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާގައި ބައިވެރިވުމަށް ރުހުންދީފި

ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

5 ...