ޚަބަރު

ރާއްޖޭގެ ވައި ނުސާފުވެ، ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

މުހައްމަދު އިޝާން

1

އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ވައި ނުސާފުވެ، ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެއެވެ.

މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން މިރޭ ބުނީ މި ދުވަސްވަރު އިރުމަތިން ޖެހުމުންދާ ވައިގެ ސަބަބުން އުތުރާއި މެދުރާއްޖެ ތެރޭގައި ވައި ނުސާފު ވެފައިވާ ކަމަށެވެ. ވައި ނުސާފުވުމުގެ ސަބަބުން ހަމަ ލޮލަށް ދުރު ފެންނަ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައި ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

"ސާފު ދުވަހެއްގައި 10 ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ދުރު ފެނުނު ނަމަވެސް، ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު، ހާއްސަކޮށް މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ސަރަހައްދަށް މި މިންވަރު ހުރީ އެވެރެޖް ގޮތެއްގައި ހަތަރު ކިލޯމީޓަށް ދަށްވެފަ،" މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ދުރުފެންނަ މިންވަރު ބަދަލުވުމުގައި ވައިގެ މިސްރާބާއި ބާރުމިން އަދި ވިއްސާރަވުން މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ވައި ނުސާފު ވަގުތު ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންކަން

  • ފުއްޕާމޭގެ ބަލިތަކާއި ހިތުގެ ބަލި، އެލާޖީ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ގެއިން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން
  • ބޭރަށް ނުކުންނަ ޖެހާ ހާލަތްތަކުގައި ރައްކާތެރި މާސްކު އެޅުން
  • ކުޑަކުދިންނާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުންނާއި މާބަނޑު މީހުން ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ނުކުރުން
  • ތުއްތު ކުދިން ބޭރަށް ނުނެރުން
  • ގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕާފައި ބެހެއްޓުން
  • ބޭރުގައި ކުޅިވަޅު ކުޅުމާއި ކަސްރަތު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުން