ތިމާވެށި

ތެލަށްކުރާ ހަރަދުގެ ތެރެއިން 151 މިލިޔަން، ބަޖެޓުން ސަލާމަތް އެބަ ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު ޝައުނާ

ގަވާއިދާ ހިލާފުނުވާ ކަމަށްބުނެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލުން ދެކޮޅު ހަދައިފި

މޫދަށް ކުނި އެޅުމުން ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް 45،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާކޮށްފި

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ އެއްކީލި ފަތުރުވެރިކަމުގެ އީޖާދީ ހިޔާލުތައް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ފުށިދިއްގަރު ފަރުގެ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކި މައްސަލަ އޭޖީ އޮފީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މަޝްރޫއުތަކުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަނާޅާ: އީޕީއޭ

ނެތިދިޔުމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ދިރޭ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ބިލު ތަސްދީގުކޮށްފި

ސިންގަލް ޔޫސް ޕްލާސްޓިކް ފޭސްއައުޓް ޕްލޭންގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

20 އަހަރު ކުރިން ހިއްކި ބިންތަކުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުފަށައި އެބަހުރި: އީޕީއޭ

ކަނޑުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް، އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ: ޝައުނާ

2023ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ އަތޮޅަކުން މުރަކައިގެ ސަރަހައްދެއް ހިމާޔަތްކުރެވޭނެ: ޝައުނާ

15 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

3 ...