ތިމާވެށި

ރޯދައަށް ގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކުރަން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެލިނަގާ ފަރާތްތަކަށް އީޕީއޭގެ އިންޒާރެއް!

ތިމާވެށި ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ސަރުކާރުގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ: ނައިބު ރައީސް

އެޗްޑީސީގެ "އެއްގެއިން އަނެއްގެއަށް" ކެމްޕޭން އިފްތިތާހުކޮށްފި

ނޫ ރާއްޖޭގެ އޯޝަން ޔޫސް ސާވޭއަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ވެލާގެ ނޭނގޭ ވާހަކަތައް: ގުޅުންހިންގުން، ހުރިހާބުރައެއް އަންހެންވެލަޔަށް، ބިސްއަޅަން ދަތުރުކުރަނީ އުފަންފަސްގަނޑަށް

3

ރާއްޖޭގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާއެއް އެކުލަވައިލަނީ

ވައިގެ ސާފު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް 10 ރަށެއްގައި ސެންސަރު ހަރުކުރަނީ

180 ކަދުރު ރުއް ހިމެނޭ ގޮތަށް މޭވާ އަޅާ 500 ގަސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހޯދަނީ

6،000 ގަސް އިންދުމަށް އަމާޒު ހިފައި، މިއަހަރުގެ "ސްޓެލްކޯ ރަށްފެހި" ޕްރޮގްރާމު ފަށައިފި

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ޕާލޭ މޯލްޑިވްސްގެ މަސައްކަތަށް އެމްޕީއެލްގެ އެހީ

ވަން ފޮޓޯ ސްޓޯރީ: ޗާލު ހުޅުމާލޭގެ ނުތާހިރު ފަޅި!

3

ދޯންޏެއްގައި ކަނޑަށް ކުނި އެޅީ ހުރާ ކައުންސިލުން، ބުނަނީ ދެންވެސް އެކަން ކުރެވެން އޮތީ އެގޮތަށް ކަމަށް!

2
3 ...