ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

އޭޖީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ 21 ދުވަސް ތެރޭ ހައްލުކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓުގެ 98.5 ޕަސެންޓް ހަރަދުވަނީ މުސާރަ އާއި ކުއްޔަށް: ހަބީބު

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

ވެމްކޯގެ ސްޕަވައިޒަރުކަމުން ވަކިކުރި، އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ކަނޑޫދޫ ސްކޫލަށް ޕްރިންސިޕަލަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި

ވައިބަރުގައި ޝުއޫރެއް ފާޅުކޮށްގެން ވަކިކުރި އޭސީސީސީގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރަށް ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް އަނެއްކާ ވެސް ރިޝްފާ އައްޔަނު ކުރައްވައިފި

އައިޔޫއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސްޗާންސެލަރުންގެ މަގާމަށް އަލުން މީހުން ނަގަން އަމުރުކުރާނެ ތަނެއް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

އިޔާޒްގެ މަގާމަށް ދާއިމީ މުވައްޒަފަކު ނުނަގަން އަމުރުކޮށްފި

ޔުނިވާސިޓީން ފިޔަވަޅު އެޅުމުން ޒައިދު ޓްރައިބިއުނަލަށް

ރިސޯޓުތަކުން ވަކިކުރާ މުވައްޒަފުން ޓުރައިބިއުނަލް އަށް ދިއުމުން ބްލެކް ލިސްޓަށްލާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރުކަމުގެ މަގާމަށް މިވަގުތު މީހަކު އައްޔަން ނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

3