ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ޗާންސެލާކަމުން މާޖިދު ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް މީހަކު ނުނެގުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

ޖާބިރު ހައްޔަރުކުރީ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުދިން މައްސަލައިގައި

ވިލާ ސްކޫލުން ވަކިކުރި ދެ މުވައްޒަފަކަށް ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ޑިރެކްޓަރަކު ޕްރޮކިއުމެންޓަށް ބަދަލުކުރި މައްސަލަ 21 ދުވަސް ތެރޭ ހައްލުކުރަން އަމުރު ކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ދީފައިވާ ބަޖެޓުގެ 98.5 ޕަސެންޓް ހަރަދުވަނީ މުސާރަ އާއި ކުއްޔަށް: ހަބީބު

ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލުގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ކަމަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެފި

ވެމްކޯގެ ސްޕަވައިޒަރުކަމުން ވަކިކުރި، އިބްރާހިމް ރަޝީދުގެ ވަޒީފާ އިއާދަކޮށް ބަދަލުދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

3