ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިޔުނަލް

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ނުވަ އަހަރު ސަސްޕެންޝަންގައި ތިބި ތިން މީހަކަށް 1.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޑރ. އިޔާޒް ސަސްޕެންޑު ކުރީ ގޯސްކޮށް: ޓްރައިބިއުނަލް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެމަޖެންސީ ފިޒިޝަން މަގާމުން ވަކިކުރި އަލީ ޝަރީފަށް ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

ޖުޑީޝަލް އެކެޑަމީގެ ޗާންސެލާކަމުން މާޖިދު ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަށް މުވައްޒަފަކު އައްޔަން ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ފެނަކައިގެ އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރުކަން ޔާސިރަށް ދިނުމަށް ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، ހައިކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އެމްއޭސީއެލްގެ ޑެޕިއުޓީ ޗީފްގެ މަގާމަށް ހާމިދު އަލުން ގެންނަން ކުރި އަމުރުގެ އިސްތިއުނާފު، އެ ކުންފުނިން ނަގައިފި

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރާގެ މަގާމަށް މީހަކު ނުނެގުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރު ކޮށްފި

އޭޖީ އޮފީހުގެ ސީނިއާ ސްޓޭޓް ކައުންސެލް، ސަނާއަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމަށް އަމުރު ނެރެދެވޭކަށް ނެތް: ޓްރައިބިއުނަލް

2

ޖާބިރު ހައްޔަރުކުރީ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ނުދިން މައްސަލައިގައި

ވިލާ ސްކޫލުން ވަކިކުރި ދެ މުވައްޒަފަކަށް ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން އަމުރުކޮށްފި

2