ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ރަތަފަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ހަނިމާދޫ މަގުތަކުގައި ތާރު އަޅައި ނިންމައިފި

އަލިފުށި އެއާޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކަން ފަށައިފި

އިންޑިއާއިން ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިންމުމަށް އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދެނީ

އިންޑީއާ ފަސްޓް ޕޮލިސީ ރާއްޖެއިން އަބަދުވެސް ދަމަހައްޓާނެ: ރައީސް

ފޭދޫ ބަނދަރުގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ރަސްމާދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 42 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު މަގުހެދުމުގެ 75 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

މަޝްރޫއުތަކުގެ މޮނިޓަރިން ރިޕޯޓް ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ހުށަނާޅާ: އީޕީއޭ

ކުޅުދުއްފުށީގައި 400 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

މުލީ އެއާޕޯޓްގެ ރަންވޭ އަޅާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

އެރަށެއްގެ މަޝްރޫއެއް އެރަށެއްގެ ބަޔަކަށް ދިނުމަށް އިސްކަންދޭ އުސޫލެއް އެކުލަވައިލައިފި

... 7 ...