ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ބިލެއްފަހީ ބަނދަރުގެ އެއްގަމު ތޮށި ލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އިޖުތިމާއީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް އިންޑިއާއިން އިތުރު 70 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

އެމްޓީސީސީއަށް މިއަހަރުވެސް ރެކޯޑް ފައިދާއެއް ލިބުމުގެ އުންމީދު ބޮޑު: އާޒިމް

1

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލަކު އެތެރޭގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 50 ޕަސެންޓް ނިންމާލައިފި

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު މަޝްރޫއު ނިމުމަކާ ގާތަށް

ދިއްގަރު ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބޮޑުހިލައިގެ ދެވަނަ ޝިޕްމަންޓް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފި

''ހުނަވަރު'' ޕްރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުޅުވާލައިފި، މަހަކު 5000 ރުފިޔާގެ އެލަވަންސެއް ލިބޭނެ

ކަމަދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް

ހަނިމާދޫ މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 80 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

... 7 ...