ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

އިންވެސްޓަރުން ދަހިވާ ގޮތަށް އުލިގަމު ހޮޓަލުގެ ކޮންސެޕްޓް ބަދަލުކޮށް, މިމަހު އަލުން ބިޑަށް ލަނީ

ދޫނިދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމާއި ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ

ފުޅަދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށިލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފަތުރުވެރިކަމާއި ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓުތައް ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް ތިން ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޭބަލް ޖަންކްޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް

ފެހެންދޫ ބަނދަރުގެ ބޮޑުބައެއް ނިންމާލައިފި

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ސިޓީ ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް

ހިންނަވަރު ބަނދަރަށް ބޭނުންވާ އެލް ބުލޮކްތައް އެރަށަށް ގެންގޮސްފި

44 ރަށެއްގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ހަދައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ބޭރުގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތަކަށް ރާއްޖޭގައި އެއާޕޯޓު ހިންގޭ ގޮތް ހަދައިފި

1

ބިލެއްފަހި ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ބާރަށް ކުރިއަށް

... 8 ...