ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނޮވެމްބަރު މަސްތެރޭ ނިންމައިލެވޭނެ: އާޒިމް

ޗައިނާގެ އެހީގައި ފަސް ރަށެއްގައި ސާފު ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓު ބަހައްޓަނީ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ގާއިމުކުރާ ފަސް އިކޯ ޓޫރިޒަމް ޒޯން މަޝްރޫއުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ވީއައިއޭ ކާގޯ ޓާމިނަލުގެ މަސައްކަތް ބާރަށް ކުރިއަށް، އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް ނިމޭނެކަމަށް ބެލެވޭ: އެމްއޭސީއެލް

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ 30 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ރަކީދޫ ބަނދަރު ފުން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ދެވަނަ ކުއާޓާގެ ސާފު ފައިދާގެ ގޮތުގައި އެމްޓީސީސީއަށް 18 މިލިޔަން ރުފިޔާ

އެމްޓީސީސީން އިން ފޮއްދޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ނިންމާލައިފި

ރަސްމާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ފީވަކު ބަނދަރުގެ 52 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

ވަންދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 12 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

... 23