ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ނ. މިލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 24 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގެ ޑޮކްޔާޑަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުޅަނދުތަކަށް ހިދުމަތް ދެވޭނެ ތަނަކަށް ހަދަނީ

ދުވާފަރު މަގުތައް ހެދުމުގެ 67 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ނިންމައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެތެރޭގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އިން ފަށައިފި

5

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު: ވޯޑް އިމާރާތުގެ ތަނބުޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ބޭރު މީހުންނަަށް ވަކި މުއްދަތަކަށް ތަންތަން ވިއްކޭ ގޮތަށް ދައްޕަރުގައި ސެކަންޑް ހޯމް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

4

ލ. މާވަށު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 37 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

މާބައިދޫ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 79 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ބަނދަރު ހެދުމަށް ނަގަންޖެހޭ ރުއްގަސް ނަގައި، ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިންދައިފި

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު

މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

... 24