ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް

ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 43 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

މާބައިދޫ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ 79 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ފީވަކު ބަނދަރު ހެދުމަށް ނަގަންޖެހޭ ރުއްގަސް ނަގައި، ހޯރަފުށީގައި އެއާޕޯޓު ސަރަހައްދުގައި އިންދައިފި

ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލީ ކުރިޔަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން: މިނިސްޓަރު

މަރަދޫ ބަނދަރުގެ ބްރޭކްވޯޓާ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 90 ޕަސެންޓް ނިމިއްޖެ

ގުޅިފަޅުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް 1200 ބިން ދޫކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައި: އަސްލަމް

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑުބައެއް އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ނިމިއްޖެ

މާވަރުލު ބަނދަރާއި މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ނިންމާލައިފި

އޭދަފުށީ މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ %56 ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި

... 21