ސިވިލް ކޯޓް

އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އާޒިމް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލިވިން އެލަވަންސެއް ނުނަގާ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ބިގް ކުންފުނިން ލޯނު ނުދެއްކުމުން ގ. މޫނިމާގެ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ދީފި

އޭޑީކޭ ޓްރޭޑިންއަށް 150،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން އެފްއޭއެމްގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ހައިކޯޓުން ޕީއެސްއެމަށް: "ކާށި އަޅަން ރުކަށް އަރާނެ މީހަކު ހޯދާ އުސޫލުން" މަސައްކަތް ހަވާލުނުކުރެވޭނެ

1

ވޯޓާ ތީމް ޕާކްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲއަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ނިންމައިފި

ފެނަކައަށް 17.8 މިލިއަން ދޭން ޝަރޫއަށް އެންގީ ރަނގަޅަށް، އެއަށް ޑިރެކްޓަރުން ޒިންމާވާން ޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

އެސްޓީއޯއަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސްޓްރާޑާގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީކަމަށް 17 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ވިލިމާލޭގައި ބަގީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ދިން ހުއްދަ ބާތިލުކުރި ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

1

އެސްއޯފްގެ އެކައުންޓުގައި ފައިސާއެއް ނެތް، އެކައުންޓް ފްރީޒްކުރުމަށް މިހާރު މަސައްކަތެއް ނުކުރަން: އޭސީސީ

4 ...