ސިވިލް ކޯޓް

ވަކިކުރަން ނިންމި ފުލުސް އޮފިސަރުން އެދުނުގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރެއެއްނުދިން

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާނެތީ އޮފިސަރުންގެ ޝަރީއަތް ލައިވް ނުކުރަން ނިންމައިފި

އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ނުބާއްވާތީ ޖޭއެސްސީއަށް

ނިއުޕޯޓު ހިންގި ބިން ދައުލަތަށް ހަވާލުކުރަން ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމުގެ މައްސަލައިގައި މީޑިއާ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

އޮފިސަރުން ބޭނުންވަނީ ޝަރީއަތް ލައިވްކޮށް ކުރިޔަށް ގެންދަން

އޭސީޕީ ޖަމްޝީދާއި އަހުމަދު މުހައްމަދު މަގާމުން ވަކިކޮށް އިތުރު 4 އޮފިސަރަކަށް ނޯޓިސް ދީފި

ނޫސްވެރިންގެ އެވޯޑް ދޭ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން 20 ނޫސްވެރިޔަކު ކޯޓަށް

އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި މައްސަލަ ކޯޓަށް، މައްސަލަ ނިމެންދެން ވަކި ނުކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ވަނީ އެދިފައި

1

ތާފަތާ ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ކުރި ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީގެ މަގާމު ދަށްކޮށް ފެލިދޫ ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަތުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

4 ...