ސިވިލް ކޯޓް

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު އެމްޓީސީސީއާއެކު ކޮށްފައިވާ ނަހަލާލު މުއާމަލާތެއްގެ ފައިސާ މިވަނީ ބޮލުގައި އަޅަންޖެހިފައި: ޖާބިރު

ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިން ރަށް ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޖާބިރު ހައްޔަރު ކޮށްގެން މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ސިވިލްކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

މީރާއިން އުރީދޫއަށް ތިން މިލިއަން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

އެއްލައިދޫ މަނިކުގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުމަށް، ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

މީރާއަށް 12.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އެގްޒޮޓިކް ޕްރޮޕަޓީސްއަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފުލުސް ޑިއުޓީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިކުރި މީހަކަށް ދޭން އެންގި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން 9.1 މިލިއަން ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެންނެތް ކަމަށްކުރި ހުކުމް ބާތިލެއް ނުކޮށްދިން

ރިހިވެލި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑޯން ކެފޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ފައިސާ، ދޫ ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

4 ...