ސިވިލް ކޯޓް

ހަވީރު ނިއުސް އެޖެންސީއަކީ ގާނޫނީ ޝަހުސެއް ނޫން: ވަކީލު

ކަޅުފަހަލަފުށީ މައްސަލަ: ހައިކޯޓުން ބާތިލްކުރި 22 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަންގައިފި

ސީލައިފް މައްސަލަ: ދައުވާކުރި މީހުނަށް ބަދަލުދިނުމުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ޖަވާބުދާރީވާން އަންގައިފި

ތިލަފުށީ ކުޑަގިރިއަށް އަރައިގެން ތިން މިލިއަނުން ޖޫރިމަނާ ކުރި ބޯޓު ފުރުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރެދިން

އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ގެންދަވައިފި

އަލްހާންގެ ސްކީމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކަށް 90،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމާނާ ފައިސާ ހޯދަން އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ފުށިދިއްގަރު ފަރުގެ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަމުގެ މަގާމު އަހްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދަށް

ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސްއަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 22.4 މިލިއަން ދައްކަންޖެހޭ އޭޝިއާ ރިސޯޓްސް އުވާލަން ސުޕްރީމްކޯޓުން ވެސް އަމުރެއް ނުނެރުނު

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރި މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދިން މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

4 ...