ސިވިލް ކޯޓް

ފުށިދިއްގާގެ ޑިޕޮސިޓު ފައިސާ ދައުލަތަށް ދޭން ކުރި ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ޕީއެސްއެމުން، ޔާސިރާ އަށް ދޭންއެންގި 3.34 މިލިޔަން ރުފިޔާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދޫނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓްގެ ގާޒީ ރިޒްމީނާގެ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތެއް ނުވި

ލޯބިވެރިޔާގެ އަތުން ނެގި 82،000 ރުފިޔާ އަނބުރާ ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓަށް ޝީޒާއާއި ނިމާލް އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފި

ކުރި ކަމަށް ބުނާ މަސައްކަތުގެ އަގު ހޯދަން 12 އަހަރު ފަހުން ހުށަހެޅުމުން ކާމިޔާބެއް ނުވި

އެޗްޑީސީން އެދިއްޖެނަމަ ހުޅުމާލޭގެ އާ ރަޖިސްޓްރީއެއް ހަދައިދޭނަން: ސިޓީ ކައުންސިލް

ދައުލަތަށް 3.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޔޮޓް ޓުއާސްއަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުންވެސް ތާއީދުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭކުން ބިން ވިއްކުން ހުއްޓުވުމުގެ އަމުރެއް ހައިކޯޓުން ވެސް ނެރެނުދިން

ކައުންސިލުން ބުނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް، އެޗްޑީސީން ބުނަނީ ސޮއިކުރެއްވީ މުއިއްޒު ކަމަށް

ފަތުރުވެރިޔަކަށް އިހުމާލުވުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުންކުރި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

2 ...