ސިވިލް ކޯޓް

ޑީއާރްޕީ އުވާލަން ނިންމުމުން ކޯޓަށް

އެމްއީއެސް އިމާރާތުގެ މައްސަލާގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރަށް ކުރި ދައުވާ ހައިކޯޓުންވެސް ބަލައެއް ނުގަތް

ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ހުރާފަރު ކުއްޔަށް ނުދޭން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ބޯޓެއްގެ މައްސަލައިގައި ބައްޕައާ ދެކޮޅަށް ކައިޒީން ކޯޓަށް

ފުލުހުންގެ ފަސް އޮފިސަރުން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭންކުރި އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުން ފަސްކުރަން ސުޕްރީމްކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ސީއެސްސީން މިހާރު ބޭނުންވަނީ މުސްއަބަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ކުރި އަމުރު ތަންފީޒުކުރަން

ޕީއެސްއެމްއިން އާޓިސަންއަށް ދޭން އެންގި 4.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދޫނުކުރަން ހައިކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އުފަން ތާރީހު ބަދަލު ކުރުމުން، 65 އަހަރު ފުރުނު މުއްދަތަށްވާ ޕެންޝަން ފައިސާ ހޯދަން ދައުވާކޮށްފި

ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރުތައް އާންމުކުރަން ޓްރާންސްޕޯޓުން ނިންމައިފި

ދައުލަތުން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 13 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހައިކޯޓުން ނިންމައިފި

އީދު ޕޯސްޓްތަކެއްގައި މީހެއްގެ އުފެއްދުމެއް ބޭނުންކޮށްގެން 40،000 ރުފިޔާ ދޭން ޓީއެމްއޭގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

2 ...