ސިވިލް ކޯޓް

އަބުރާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ޝަރީފާ ދެކޮޅަށް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ގެންދަވައިފި

އަލްހާންގެ ސްކީމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކަށް 90،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަމުރުކޮށްފި

އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމުގެ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމާނާ ފައިސާ ހޯދަން އަދީބަށް ދައުވާކޮށްފި

ފުށިދިއްގަރު ފަރުގެ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ސިވިލްކޯޓުގެ އިސް ގާޒީކަމުގެ މަގާމު އަހްމަދު ނިމާލް ޖުނައިދަށް

ސެންޓާ އެންޓަޕްރައިސަސްއަށް ދެ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ދައުލަތަށް 22.4 މިލިއަން ދައްކަންޖެހޭ އޭޝިއާ ރިސޯޓްސް އުވާލަން ސުޕްރީމްކޯޓުން ވެސް އަމުރެއް ނުނެރުނު

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރި މައްސަލައިގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދިން މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް

ފެނަކައިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް ނުދައްކާ އޮތް 11.8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

25 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމާ ގުޅިގެން ގެއްލުނު ގޮނޑީގެ ބަދަލު ހޯދަން ނާޒިމް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!

މޫނު ބުރުގާ އެޅުން މަނާކުރި މައްސަލާގައި ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެނުދިން

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ފަރުހާދުގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް ފާހަގަ ނުވާކަމަށް ޖޭއެސްސީން ބުނެފި

3 ...