ސިވިލް ކޯޓް

ތެޔޮ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހެނީ އަހަރެމެންނެއް ނޫން، އަމުރު ނެރެފައިވަނީ ވެސް އެގޮތަށް: ނެކްޓަން

1

ތެލަށް ފައިސާ ނުދައްކާތީ ނެކްޓަންގެ ބޯޓެއް ރާއްޖޭގައި ހިފަހައްޓައިފި

ނަޝީދުގެ ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ އަމީނީ މަގުން ގަސް ކެނޑުން ހުއްޓުވަން ވަގުތީ އަމުރެއް ނުދިން

3

ދައުލަތުން 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދީބާޖާއިން ކުރާ ދައުވާގެ ހުކުމްކުރުން މާދަމާ

އަމީނީ މަގުން ގަސްނެގުން ހުއްޓުވުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަކިކުރި އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ހެޑަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން އަމުރުކޮށްފި

1

ބިމެއްގެ މައްސަލައިގައި 30.9 މިލިއަން، ޕްރޮމޯސްއަށް ދިނުމަށް ދައުލަތަށް އަންގާނެ ތަނެއް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

އަމީނީ މަގުން ގަސްތައް ނަގާ މައްސަލަ، ނަޝީދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ އަލީ އަބްދުﷲގެ ސުލޫކީ މައްސަލައެއް އަނެއްކާ ޖޭއެސްސީން ބަލަން ފަށައިފި

60 އަހަރުކުރިން ވިއްކާލި ބައްތެލީގެ ބަދަލަށް 1.8 މިލިޔަން ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށްނުގެންދަން ނިންމައިފި

އެމްއެމްސީގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އާޒިމް ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ލިވިން އެލަވަންސެއް ނުނަގާ: ސުޕްރީމް ކޯޓް

ބިގް ކުންފުނިން ލޯނު ނުދެއްކުމުން ގ. މޫނިމާގެ ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ކޯޓުން ދީފި

3 ...