ސިވިލް ކޯޓް

މީރާއަށް 12.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އެގްޒޮޓިކް ޕްރޮޕަޓީސްއަށް ކުރި ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

ފުލުސް ޑިއުޓީގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން ވަކިކުރި މީހަކަށް ދޭން އެންގި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ވޯކްސް ކޯޕަރޭޝަނުން 9.1 މިލިއަން ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެންނެތް ކަމަށްކުރި ހުކުމް ބާތިލެއް ނުކޮށްދިން

ރިހިވެލި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި

ޑޯން ކެފޭގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ސިވިލްކޯޓުން ހުކުމް ކުރި ފައިސާ، ދޫ ނުކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ދޮޅިޔަދޫ ރިސޯޓާއި ގަސްވެލި ވިއްކާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ދަ ހޯކްސް އަށް 1.9 މިލިޔަން ދައްކަން، ކޮރަލް އައިލެންޑަށް އެންގި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް ހައިކޯޓުން ބޭރު ކޮށްލައިފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ކަމަށް 23 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައިފި

ސަރުކާރު ވައްޓާލާނެކަމުގެ ލިޔުންތައް އަޅައިގެން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ދޭން އެންގި ފައިސާ ދޫނުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓާއި ފެމިލީ ކޯޓްގެ ޑިވިޝަންތައް އުވާލައި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން އަންގައިފި

ހަނިމާދޫ ހައުސިން މަޝްރޫއުގެ ބިޑްތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ޔޮޓް ޓުއާސް އިން ގެނައި 17 ކޮންޓެއިނާގެ މުދާ އެމްޕީއެލުން ނީލަންކީ ކަމަށްބުނާ މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

6 ...