ސިވިލް ކޯޓް

ރިސޯޓު ހަދަން އަތަމާއަށް ދިން ހުރާފަރުގެ ކުލީގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަހެއް ނާޅަން: އޭޖީ

އޭޖީން އުޅެނީ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފީ ހައްގަށް ހުރަސް އަޅަން: ވަކީލުން

ހިލްޓަން އިން ސަން ޓެރެވަލްސް އަށް 16.6 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފި

ފޮރުވައިގެން ރާއްޖެ ގެނައި ރަންތަކެއް ދައުލަތަށް ނަގަން ކުރި ހުކުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުވެސް ތާއީދު

ސަން އިންވެސްޓް މެންޓުން 20.4 މިލިޔަން ޑޮލަރު ހޯދަން އިންޑިއާ މީހަކު ދައުވާކޮށްފި

ދައުލަތަށް 21.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެއްލުންވާގޮތަށް ތިން ޕްރޮޖެކްޓެއް އެވޯޑުކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

1.8 މިލިއަން ހޯދަން ކުރާ ދައުވާ: ފްލައިން ސްކޫލް ވިއްކުމާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތް ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރެއް ނުނެރުނު

އަކުރަމްގެ އަތުން 1.7 މިލިއަން ހޯދަން ދައުވާކުރި މައްސަލަ ލަސްވާތީ މުސްތަފާގެ ކަންބޮޑުވުން

އެމްޓީސީސީއަށް 1.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދައްކަން އައިޑިއަލް ބޯޓް ބިލްޑިން އަށް އެންގީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުތަކުން އުނދަގޫވާތީ ބަދަލު ހޯދަން ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

އެމްއާރުޑީސީގެ ޑީއެމްޑީގެ މަގާމުން އިމްތިޔާޒު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކަމަށް ހައިކޯޓުންވެސް ހުކުމްކޮށްފި

6 ...