ސިވިލް ކޯޓް

ހިލްޓަނަށް މައްސަލައިގައި ސަންޓްރެވަލްގެ އެކައުންޓްތައް ހިފެހެއްޓި އަމުރު ބާތިލެއް ނުކުރި

ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން ހުޅުމާލޭގެ ކުރިމަގަށް ހުރަސް އެޅޭނެ: ސުހެއިލް

ސިޓީ ކައުންސިލާ ދެކޮޅަށް އެޗްޑީސީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ޔޮޓް ޓުއާސްއިން އެދުނު ގޮތަށް އަލިދޫ ރިސޯޓުގެ ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ނުހިނގާނެ ކަމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނުނެރުނު

ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކެއްގައި ހޯދަން ރެޑް ނޯޓިސް ނެރެފައިވާ ބާގިރާއި އިތުރު މީހަކު ހޯދަނީ

1

ދީބާޖާ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން

ޒިޔަތު ހަވާލުވެ އެމްއެމްޕީއާރުސީއަށް ނުލިބިވާ ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް އަމުރު ކޮށްފި

ޓަގު ބޯޓުގެ މައްސަލައިގައި 42 މިލިއަން ރުފިޔާ އެމްޕީއެލްއިން ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ހައްޖަށް ނުގެންދިޔަ ތިން މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ހައި ކޯޓުންވެސް ތާއީދު

މަންދު ކޮލެޖުގެ މައްސަލައިގައި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަނީ، ކޯޓު ޗިޓު ގޭގެ ދޮރުގައި

1

އެމްޓީސީސީން އަރައިސިން ކުންފުންޏަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި

6 ...