ސިވިލް ކޯޓް

ރައީސް ޔާމީންގެ އަތުން 5 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބުދަ ދުވަހު ފަށަނީ

ދީބާޖާ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ފަށައިފި

މޯލްޑިވިއަން އިން އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކަށް 1.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ހުކުމް ކޮށްފި

1

ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވެ ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ނަސީރު މެޖިސްޓްރޭޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި

މާވަރުލު އެއާޕޯޓުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރީ ރަނގަޅަށް: ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފޯކަސް އިންފޯކޮމަށް 67.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އުރީދޫގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލުކޮށްފި

ހިޔާގެ ފުލެޓެއް އަތުލި މައްސަލަ ބަލައި ނިމެންދެން އެހެން މީހަކަށް ފުލެޓު ނުދޭން އަމުރުކޮށްފި

ރިހިވެލި މައްސަލަ: ސޭވް ދަ ޑްރީމްސްގެ ސަބްލީސް އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ރިހިވެލި މައްސަލަ: ހުކުމް އިއްވި ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ، އަލީ ނަސީރުގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީއަށް

ފިއުލްސަޕްލައިސްގެ ޑެލިވަރީ ނޯޓެއްގައި ސޮއިކޮށް މަކަރުހެދި މައްސަލައިގައި ވަކިކުރި ޝަފީއުއަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ބޮލަށް ސިމެންތި ބަސްތާ ވެއްޓި ޖިއާން މަރުވުން: ގެއްލުމުގެ ބަދަލަށް 4.5 މިލިޔަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްޕީއެލް އިން ސެންޓާ އަށް 138.9 މިލިއަން ދައްކަންކުރި ހުކުމް ބާތިލުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

5 ...