ސިވިލް ކޯޓް

ކައުންސިލުން ބުނަނީ ހުޅުމާލޭގެ ރަޖިސްޓްރީ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް، އެޗްޑީސީން ބުނަނީ ސޮއިކުރެއްވީ މުއިއްޒު ކަމަށް

ފަތުރުވެރިޔަކަށް އިހުމާލުވުމުން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ސިވިލް ކޯޓުންކުރި ހުކުމް، ހައި ކޯޓުން ބާތިލުކޮށްފި

އެމްއީއެސް ހިންގި އިމާރާތް މާލޭހައި ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރުމަށް އަމުރުކުރާނެ ހަމައެއް ނެތް: ސިވިލް ކޯޓް

ކޯޓު އަމުރާ ގުޅިގެން ކޮމަންޑޫ ކައިރި ރަށްތައް ރިސޯޓު ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި

ޖިއާންގެ މަރުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 17 މިލިއަން ނަގައިނުދިން މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބަލަން އަންގައިފި

ޖަމްޝީދާއި ޓޫފޯ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމުގެ އަމުރަކަށް އެދިއްޖެ

ރައީސް މައުމޫނު އެމްޓީސީސީއާއެކު ކޮށްފައިވާ ނަހަލާލު މުއާމަލާތެއްގެ ފައިސާ މިވަނީ ބޮލުގައި އަޅަންޖެހިފައި: ޖާބިރު

ކޮމަންޑޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ތިން ރަށް ރިސޯޓް ހަދަން ދޫކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

ޖާބިރު ހައްޔަރު ކޮށްގެން މާދަމާ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރަން ސިވިލްކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

މީރާއިން އުރީދޫއަށް ތިން މިލިއަން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނާ މައްސަަލަ ސިވިލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް: ހައިކޯޓު

އެއްލައިދޫ މަނިކުގެ މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ބަދަލުވާނެ އެއްވެސްކަމެއް ނުކުރުމަށް، ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން އާދިއްތަ ދުވަހު

5 ...