ސިވިލް ކޯޓް

އަބްދުﷲ ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ހޯދަން ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމަނީ

ކާށިހުޅުދޫ މައްސަލައިގައި 4.8 މިލިއަން ޑޮލަރުދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ކުރެދިފުށި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 35.3 މިލިއަން ޑޮލަރު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ހުކުމްކޮށްފި

ސިވިލް ކޯޓުގެ ގާޒީ ފަހީމަށް ޖޭއެސްސީން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

އަހުޒަމް ވަކިވީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ބިރުދަކާތީ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަމުރުކޮށްފި

1

މަދަނީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޝަރީއަތަކާ ނުލައި ސިވިލްކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހުކުމްކޮށްފި

އިންޑިއާ އައުޓް ބެނާގެ މައްސަލައިގައި ޔާމީން ހުށަހެޅުއްވި ދައުވާ ކުރިއަށްގެންދެވެން ނެތްކަމަށް ހުކުުމްކޮށްފި

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ނެރުނު އަމުރު އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

އުޅަނދުތަކުގެ ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލްކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ކޯޓުން ހުއްޓުވައިފި

މޫނިމާ ލައުންޖަށް ކޭޓާކުރަން ސިންފަނީއަށް ދިނީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ކަނޑައަޅަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބާތިލުކޮށްފި

ވޯޓާ ޕާކުގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރި ނިންމުމަށް އަމަލުކުރުން ފަސްކުރަން ކުރި އަމުރު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ކަނޑުތައް ދިރާސާކުރުމަށް ނެކްޓަން އިން ބޭނުންކުރާ ބޯޓުގެ ތެޔޮ ބިލަށް ފައިސާ ދައްކައިފި

5 ...