Close

ޗެލްސީ

ފަސޭހަކަމާއެކު ޗެލްސީ ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އަނެއްކާވެސް އެއްވަނައަށް

ލަމްޕާޑަށް ފަސްވަނަ ބައްޔާއެކު ޗެލްސީ ގޯހުން ގޯހަށް، ލިވަޕޫލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ޖޭމްސްއަށް އަނެއްކާވެސް އަނިޔާގެ މައްސަލަ، މި ސީޒަނުގައި ދެން ނުކުޅެވޭނެ!

ޗެލްސީ އާއި ޕޮޗެޓީނޯއާގެ މަޝްވަރާތަކަށް ކުރިއެރުންތަކެއް

ޗެލްސީއަށް ދާއިމީ ކޯޗެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް: ނާގެލްސްމަންއާއި އެންރީކޭ ފެޔަށް ޖެހިލައިފި

ޗެލްސީ ކަޓުވާލައި ރެއާލް ކުރިއަށް، 16 އަހަރުގެ އިންތިޒާރަކަށްފަހު މިލާންވެސް ސެމީއަށް

ރެއާލްއިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށްފި، ނަޕޯލީ ބަލިކޮށް މިލާނަށްވެސް ސެމީގެ އުންމީދު

އަހަންނަކީ ޗެލްސީ ސަޕޯޓަރެއް، ކްލަބުގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ: އެންޗެލޮޓީ

"ނިންމުން ފަސޭހަ، މިއީ އަބަދުވެސް އަހަރެންގެ ކްލަބު"

ސީޒަން ނިމެންދެން ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަން ލަމްޕާޑާ ހަވާލުކުރަނީ

ލިވަޕޫލާއި ޗެލްސީ އަނެއްކާވެސް ގޯލެއް ނުޖެހި އެއްވަރު

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން ޕޮޓާ ވަކިކޮށްފި، ދެން ހަވާލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ނާގެލްސްމަން

« 1 ...