ވިޔަފާރި

އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު އެސްޓީއޯގެ "ކްރޫގާ ޗެލެންޖު 2022" ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި

އެމްއެމްޕީއާރުސީ މައްސަލައާއި ގުޅުންހުރި ތިން ފަޅެއް ވިއްކާލަނީ

ސްޓެލްކޯގެ ދުރު ވިސްނުން: ޑިމާންޑަށް 70 މެގަވޮޓް އިތުރުކޮށް 2030ގެ ފަހަށް 150 މެގަވޮޓްގެ ބިޔަ ޕްލާންޓެއް

4،000 ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ނަމަ ބީއެމްއެލްގެ ކްރެޑިޓް ކާޑު ލިބޭނެ

އިލެކްޓްރިކް ވެހިކަލް އެސެމްބަލްކޮށް ވިއްކުމުގެ ވިސްނުން ދޫކޮށްލައިފިން: ޝަރީފް

1

ޝަރީފްގެ ޓާނިން ޕޮއިންޓް: އަމިއްލަ ޕާޓީން ދިނީ ފުރާނަޔަށް ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރު، ހާލުބެލީ ރައީސް ސޯލިހާއި ނަޝީދު!

1

ޕެޕޭ ޕިއްޒާ ޕްރޮމޯޝަން: 50 މިނެޓް ތެރޭ ޑެލިވަރީ ނުކުރެވިއްޖިއްޔާ 50 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް!

އެސްޓީއޯގެ އާ ބޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ، މުސާރަތައް 35000 ހާއި 115000 އާއި ދެމެދު

3

އުރީދޫން އިސްރަށްވެހިންނަށް ހާއްސަ ޕޯސްޓްޕެއިޑް ޕެކޭޖެއް

އެމްޓީސީސީގެ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާއަށް ޕްރީ ރެޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ މިިރޭ

މަޓާޓޯގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ ޖޫން މަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތް ފަހަތަށް ޖައްސާލައި, ޓޫރިސްޓް މާކެޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް އިންޑިއާ

6 ...