Close

ވިޔަފާރި

ވިންޑޯސް 10 އަދި 11 އަވަހަށް އަޕްޑޭޓް ކުރޭ! ނޫނީ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖެޓް ފިއުލަށް ހާއްސަކޮށް ބޭނުންކުރާ ބާޖެއް އެސްޓީއޯއިން ގެނެސްފި

އެމްއެމްއޭއިން މިދިޔަ އަހަރު 994 މިލިއަން ޑޮލަރު ވިއްކި، 73 ޕަސެންޓް އެސްއޯއީތަކަށް

އައިސީޓީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ބީއެމްއެލުން އިންޓަނޭޝަނަލް ގާލްސާއާ ގުޅިގެން ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވައިފި

ހެންވޭރު އޭޓީއެމް ސެންޓަރު ބަންދުކޮށް، ބީއެމްއެލްގެ ޑޮލަރު އޭޓީއެމްތައް މާފަންނަށް ބަދަލުކުރަނީ

ހަތަރު ފޯނުގައި އެއްފަހަރާ ވަޓްސްއެޕް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ހަަދައިފި

ދެން ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދާނީ ދަށަށް، އަހަރު ނިމޭއިރު އިންފްލޭޝަން ސްޓޭބަލްވާނެ: އެމްއެމްއޭ

ކޮކާ-ކޯލާ މޯލްޑިވްސް އިން އިންފްލުއެންސަރުންނާ އެކު "ބްލައިންޑް ޓޭސްޓް ޓެސްޓް"އެއް ބާއްވައިފި

1

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެއިން 344 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރި، 51 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެއް

ކާޑު ގުދަންކުރާ ތަންތަން އޮގަސްޓުގެ ކުރިން ރަޖިސްޓާ ކުރަން އަންގައިފި

ފޮށި ޓީވީ ތަކާއި ފަތި ޓީވީތައްވެސް ދޫކޮށް އެންމެން ޑިޖިޓަލް ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް

ގޫގުލް ޓީވީގެ ހިދުމަތަށް 800 އަށްވުރެ ގިނަ ޗެނަލް

... 8 ...