ވިޔަފާރި

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ބާރަށް ކުރިޔަށް

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ބިލު މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

1

މުދަލުގެ ފެންވަރު ކަނޑަައަޅައި، މުދާ ބަދަލު ކުރުމާއި ބަދަލުހޯދުމުގެ ހައްގު ލިބޭގޮތަށް މަޖިލީހުން ބިލު ފާސްކޮށްފި

އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް 222.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމުގެ ކެމްޕެއިން ރަޝިއާގެ 360 ޗެނަލްގައި ފަށައިފި

އެލައިޑުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސްގެ މަޝްރޫއުގެ 90 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ: އެމްޓީސީސީ

މެސީ އަދި ޒުވާން މަސްވެރިޔާއާ އެކު އުރީދޫ ޕްރޮމޯޓް ކުރާ ކެމްޕޭނެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުމާއި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ފަށައިފި

ޑރ. އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކުރުމަށް ސައިޓް ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

އެސްޓީއޯގެ އޭޖީއެމް މިމަހުގެ 30 ގައި

އުރީދޫ ސުޕަނެޓް ޕްލޭންތައް އަޕްގްރޭޑް ކޮށްފި

1
... 8 ...