ވިޔަފާރި

ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ފެންފުށިން ބީލަމަށްލީ ހަތަރު ބިމުގެ ބީލަން ބާތިލުކޮށްފި

ބީއެމްއެލްގެ ބިޒްނަސް ސެންޓަރެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުންޏެއް މުވައްޒަފުންނަށް 10 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ބޯނަސް ދީފި

މިދިޔަ މަހު މީރާގެ އާމްދަނީ 1.15 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް

ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ގޯލްޑް ޕާޓްނަރަކަށް ދަ ހޯކްސް

މޯލްޑިވްސް ބޯޓިން އެވޯޑްސްގެ ޕްރިންސިޕަލް ސްޕޮންސަރަކަށް ނިޕޯން ޕެއިންޓް މެރިން

ފުޑް ކޯޓު މައްސަލައިގައި އެސްޓީއޯއަށް ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ދައްކަން ނިހާންގެ މައްޗަށް ހުކުމްކޮށްފި

އެމްޓީސީސީ ގެ " ކަށަވަރު ޕްރޮމޯ" ފަށައިފި

ދަޅުގައި މަސް ބަންދުކުރާ މާލޭ ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ބޮޑު ކާރުހާނާ އެންސިސް އިން ހުޅުވައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ޖޭސީސީގެ ހުޅުމާލެ ޝޯރޫމް ހުޅުވުން

ޖޭސީސީގެ ޝޯރޫމެއް ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 20،497 ރުފިޔާ، ރަންދެލިން 17،671 ރުފިޔާ

1
5 ...