ވިޔަފާރި

އެމްޓީސީސީން ކަރުދާހާ ދުރަށް ދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ ވިލިމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލުން

ވިސިިޓް މޯލްޑިވްސް ޓްރަވެލް އެކްސްޕޯ މެލޭޝިއާގައި ފަށައިފި

އޭއައި މޯލްޑިވްސްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރަކަށް އުރީދޫ ހަމަޖައްސައިފި

ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މެރީޑިއަމުން ނަގާފައިވާ ތެލަށް ލިބެންޖެހޭ 19 މިލިޔަނުގެ މައްސަލަ ވަނީ ހައިކޯޓުގައި : އެސްޓީއޯ

ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ އަދި އެފްއެންޑްބީ ޝޯވްގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކަށް ފަހި މާހައުލެއް ލިބިގެންދޭ: އަލީ ވަހީދު

ކޯޕަރޭޓް މޯލްޑިވްސް "ބިޒްނަސް އެކްސްޕޯ 2019" ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އަގުބޮޑު އިނާމުތަކަކާއެކު ކުރިއަށްދިޔަ ރެއިންބޯ ރޯދަ ސޭލްގެ ނަސީބުވެރިން ހޮވައިފި

ގިގަބިޓް ސްޕީޑް އިންޓަނެޓުގެ ހިދުމަތް ދިރާގުން ތައާރަފްކޮށްފި

ތިރީސް ފަސް ރުފިޔާ އަށް ހިއްސާއެއްގެ މަގުން، އިސްލާމިކް ބޭންކުން ހިއްސާވިއްކަން ފަށައިފި

ގުޅިފަޅުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރެއް ހެދުމުގެ ކޮންސަލްޓަންސީ މަސައްކަތް އަންނަމަހު ފެށަނީ

ދެލައްކަ ފަންސާސްހާހަށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާތަކުގައި އެބަތިބި: މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން، ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އޭޓީއެމް ހުންނަން ޖެހޭ: ފައްޔާޒް

5 ...