ވިޔަފާރި

މިދިޔަ 7 ދުވަސް ތެރޭ ރަށްރަށަށް ގެންދަން 40000 ބަސްތާ ކާޑު ވަނީ އުޅަނދުފަހަރަށް އަރުވާފައި: އަމްރު

ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ އޮފާތަކެއް ދިރާގުން ތައާރަފުކޮށްފި

އިވެންޓް އިންޑަސްޓްރީވެސް ހުއްޓުމަކަށް، ރިލީފް ޕެކޭޖު ލަސްވާތީ ނުތަނަވަސްކަން!

މާލޭގެ ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކުގައި މުދާ ހުރި މިންވަރު ސިޓީ ކައުންސިލުން ބަލަން ފަށައިފި

ވަން ފޮޓޯ: ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި އެސްޓީއޯ އަވަދިނެތި

ވަން ފޮޓޯ: މާލޭ ޓީ-ޖެޓީ ސަރަހައްދު

ދިރާގު ޕްރީޕެއިޑް ކަސްޓަމަރުންނަށް ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޑޭޓާ ވެލިއު ޕެކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ކޮވިޑް 19ގެ ޕޭޝަންޓުން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ގެންގޮސްދިނުމުގައި އެމްޓީސީސީން އެހީތެރިވެދެނީ

މިފްކޯއިން މަސްވެރިންނަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 70 މިލިއަން ރުފިޔާ މަސްވެރިންނަށް ދީފި

ލޮކްޑައުންގައި ހުއްދަ އޮންނަ މީހުންނަށް ވިޔަފާރިކުރެވޭގޮތަށް ހުޅުވާފައި ހުންނަން ޖެހޭ ފިހާރަތަކުގެ ލިސްޓެއް އިއުލާނުކުރަނީ

ރައްޔިތުންގެ އެދުމަށް ވެމްކޯއިން ޑަސްބިން ކޮތަޅުބޮނޑި ވިއްކަން ފަށައިފި

ސަޓާ ގެ ޑިޖިޓަލް ޑިޖިޓަލް ޓްރެވަލް ކޮންވަޒޭޝަން މިއަދު ކުރިއަށްދާނެ!

... 7 ...