ވިޔަފާރި

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 22 ޕަސެންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ބީއެމްއެލް އިން 10 ހޮސްޕިޓަލަކަށް ޕީޕީއީ ހަދިޔާ ކޮށްފި

މާބައިދޫ އާ ނެރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ހިއްސާއަކަށް 58 ރުފިޔާ ބަހަން ހުށަހެޅުމަށް އެސްޓީއޯއިން ނިންމައިފި

1

ވާޗުއަލް އިވެންޓް ޕްލެޓްފޯމެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އުރީދޫ އަތޮޅު ދުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އިތުރު ޕްރޮމޯޝަނެއް: ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއް ޝެއާ ކޮށްގެން ހަދިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ޓީއެމްއޭ ގަންނަން ބައިން ކެޕިޓަލުން ނަގާފައިވާ 305 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ދައްކަން ދަތިވެއްޖެ

އެމްޓީސީސީން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލްގެ "އަހަރެންގެ ބޭންކް" ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިއްޖެ

މިފްކޯއިން ބޭންކުތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ 2022 ވަނަ އަހަރު އަންނަންވާއިރަށް ދައްކައި ނިމޭނެ: ފައުޒީ

... 7 ...