Close

ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްގެ އެހީގައި ހޯނޑެއްދޫ އޮޅަމައްތާ އީކޯ ޕާކު ތަރައްގީކޮށްފި

ބީއެމްއެލްއިން ލޭ ހަދިޔާކުރުމުގެ ކޭމްޕެއް ބާއްވައިފި

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއި އެކު އައިފޯން 15އަށް ހެދި، އައިއޯއެސް 17 އަޕްޑޭޓް ނެރެފި

ތިން ފަރާތަކަށް 15،000 ރުފިޔާ ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް ބީއެމްއެލް އިން ކުރިއަށް ގެންދަނީ

ހުޅުމާލެ "އާބަން އައިލް"ގައި ތިން ހޮޓެލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ރިސޯޓް ކުލި ނުދައްކައިގެން އަރާފައިވާ ޖޫރިމަނާ ކުޑަކޮށްދިނުމުން ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ މައާފުވެއްޖެ

"ކުނި ނެތް ކަނޑުތަކެއް" ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮކާ-ކޯލާއާއި މޮޕާއިން ހާއްސަަ ފިޔަވަޅުތަކެއް!

މިފަހަރު ނެރުނު އައިފޯނު މާބޮޑަށްވެސް ތަފާތު، މިއޮތީ އެވާހަކަ!

ދިރާގާއެކު އަންލިމިޓަޑް ހައި-ސްޕީޑް ހޯމް އިންޓަނެޓް ހިދުމަތް!

އެމްއޭސީއެލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ 50 ޕަސަންޓު އަލުން ޑޮލަރުން ދޭން ފަށައިފި

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކަކާ އެކު އައިފޯން 15 ނެރެފި، އަގުވެސް ބޮޑު ކޮށްފި

އިންތިޒާރު ނިމުމަކަށް، އާ އައިފޯނު ނެރޭ އެޕަލް އިވެންޓް މިރޭ

« 1 ...