ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް 19 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ 45،000 އެއްހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަސަރުކޮށްފައިވޭ!

ކުޅުދުއްފުށި، ތިނަދޫ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި 24 ގަޑިއިރު ހިދުމަތް ލިބޭ އުރީދޫ ޑިޖިޓަލް ސެންޓަރު ގާއިމުކޮށްފި

1

ވިޔަފާރިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހުއްދަ ދޫކުރެވޭނެ ވަކި އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފި

އެމްޓީސީސީ ކަށަވަރު ޝޯރޫމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށައިފި

ވިޔަފާރި ހުއްދައަށް އެދި ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅަން އެންގުމުން ޝިފާ: މާލެ ޕޮލިސް ސިޓީއަކަށް ވެގެން ނުވާނެ!

2

ސެލޫންތައް ބަންދަކަސް ހާސްވާކަށް ނުޖެހޭ! ގޭތެރޭންވެސް ސެލޫންގެ ބޭނުންތައް ފުއްދިދާނެ

މިދިޔަ 12 ގަޑިއިރުތެރޭ ވިޔަފާރިތަކަށް 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ ހުއްދަ ދޫކުރި: ސީޕީ ހަމީދު

ވީއައިއޭގެ ވެސްޓް އޭޕްރަން މަރާމާތު ކުރަން ފަށައިފި، ނިމުމުން އޭ380 ގެ ދެ މަތިންދާބޯޓަށް ޕާކު ކުރެވޭނެ

މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓުތަކަށް ދެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

1

ހަވީރު ހައެއްގެ ފަހުން އައްޑޫގައި ފިހާރަތައް ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމާއި ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުން މަނާ

ވައިގެ ދަތުރުތައް ފެށުމުގެ މިންގަނޑުތައް އަވަހަށް ގާއިމުކުރުމަށް އަޔާޓާއިން ހުރިހާ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލައިފި

ފްލައިމީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިއްޖެ

... 140 ...