ވިޔަފާރި

ކަސްޓަމަރުންގެ އެކައުންޓުން ދެ ފަހަރަށް ފައިސާއެއް ނުކަނޑަން: ބީއެމްއެލް

ހުޅުދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 23 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ އަގު ބޮޑެއް ނުކުރަން: އެސްޓީއޯ

ދިރާގު ސްޓްރީމިން ބަންޑަލްތަކަށް ޓިކްޓޮކް އިތުރުކޮށްފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުން ކެލާ ސްކޫލުގައި ''ފިނި ޕާކެއް'' ހަދައިފި

ކުކުޅު ފިހާރައިގެ އާ ޝޯރޫމެއް މަޑުއްވަރީގައި ހުޅުވައިފި

ފްލައިމީން އިންޓަނޭޝަނަލް ދަތުރުތައް ފަށައިފި

ހަނިމާދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ %65 މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ކުކުޅު ފިހާރައިން ދޭ ފްރޯޒަން ޕެކް މި ހަފުތާގައި ލިބުނީ ޝަހުދާއަށް

ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ 43 ޕަސަންޓް މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ

ހުޅުދެލި ބަނދަރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތުގެ 20 އިންސައްތަ ނިމިއްޖެ

ޑިސްކައުންޓް ރޭޓުގައި މިއަހަރު ނިމެންދެން މަސްދަޅު ގަންނަން ލިބޭނެ: މިފްކޯ

4 ...