ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލް ބޯޑަށް ސަރުކާރުން އައްޔަންކުރާ ހަތް ޑިރެކްޓަރުން ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކޮށްފި

އެމްޓީސީސީގެ ޕްރޮމޯޝަން "ސާބަސް ޔަންމާ 2019" ފަށައިފި

އިތުރު 1500 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އުވާލަން އިއުލާނުކޮށްފި

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 45 ރިސޯޓް ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނެ: އަލީ ވަހީދު

މެގަ މޯލްޑިވްސްއިން އެމްއޭސީއެލްއަށް މިލިއަނެއްހާ ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމިއްޔާ އުވާލައި އާ ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދަން ހުށަހެޅިބިލް މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

އެވިޑް ކޮލެޖުގައި ޔޫޓީއެމް ގެ މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް ކޯހެއް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ފަށަން ނިންމައިފި

މަގުމަތީ ބާޒާރުގެ ސްޓޯލްތައް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

ހިއްސާދާރުންނަށް ފައިދާ ނުބަހަން އެމްޓީސީސީން ނިންމައިފި

ވަން ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ ގެ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ

ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ލަސްތަކެއް ނުވެ ސަބްސިޑީ ލިބޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބަ އޮތް: އެމްޓީސީސީ

އެމްޓީސީސީގައި އާންމު ހިއްސާދާރުން ތަމްސީލުކުރުމަށް އަހުމަދު އަބޫބަކުރު އަދި ފަތުހުﷲ

4 ...