ވިޔަފާރި

ކޮވިޑް 19 : އޭޑީބީގެ ފަރާތުން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ހުޅުދެލީގެ ބަނދަރު އަޕްގުރޭޑް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކާޑު ނެގުމުން ނޫނީ ފައިސާ ނުލިބޭ ގޮތަށް ބީއެމްއެލް އޭޓީއެމްގެ ހިދުމަތް ބަދަލުކޮށްފި

1

ފޮނަދޫ މަގުތައް ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓުގެ %56 ނިމިއްޖެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި

މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެފި

ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓް ހިންގާ ޖޯން ކީލްސްގެ ވިޔަފާރިތައް ފުޅާކުރަން 175 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ސަބްސްކްރިޕްޝަން ފީއަކާ ނުލައި ދިރާގު ކަސްޓަމަރުންނަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް ސްޓްރިންގް ރޭ އެޕް ތައާރަފުކޮށްފި

އެމްޓީސީސީން މާފުށީ ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލައިފި

ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕްރޭޝަނުގެ ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ފަސްރަށެއްގައި ޕްރޮޖެކްޓު ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަވާލުކޮށްފި

1

ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯން ކަނޑައަޅައި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ޖުލައި ހަތެއްގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ދުބާއީ ހުޅުވާލަނީ

4 ...