ރަޝިޔާ

ރަޝިއާގައި ކުޅެން އޮތް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އެހެން ގައުމަކަށް ބަދަލުކުރަނީ

ޔޫކްރޭނުގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ގެންދަން އެކުވެރި ގައުމުތަކުގެ އެހީ ހޯދަނީ

ރަޝިޔާގެ މަހުޖަނު އުސްމަނޯފްގެ ބިޔަ ޔޮޓަށް ދުނިޔޭގެ އެތައް ރިކޯޑެއް!

ހަމަލާދޭން ފެށި އިރު، ރާއްޖެ ނާދެވި ޔޫކްރެއިންގައި ދިވެހި 20 ދަރިވަރުން އެބަ ތިބި!

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ޑޮނެސްކް އާއި ލުހާންސްކް އަކީ މިނިވަން ދައުލަތެއް ގޮތުގައި ރަޝިއާއިން ކަނޑައެޅުމުން އދ. އިން ކުށްވެރިކޮށްފި

އަދުގެ ދުނިޔެ: ޔުކްރޭނުގެ މައްސަލަ ފުރޮޅިގެން މިދިޔައީ ކޮންގޮތަކަށް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރޫސީވިލާތާއި ޔުކްރޭނުގެ އަސްކަރީ ކެރިފޯރުންތެރިކަމުގެ ފަރަގު

2

ޔޫކްރޭން - ރަޝިއާ މައްސަލައަށް ބަލައިލުމެއް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވަނީ

އަދުގެ ދުނިޔެ: ރޫސީންނާއި ފަރަންސޭސީންގެ މޭޒު ސައްލާ: ހުދު ބިޔަ މޭޒު ބުނެދިނީ ކޮން ވާހަކައެއް؟

އަދުގެ ދުނިޔެ: އެ އަރަނީ، އެ އަރަނީ! އެބުނާ އަރައިގަތުމެއް އޮތީ ކޮންއިރަކު؟

... 8 ...