Close
ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕް 2022

ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލް: އާޖެންޓީނާ 3-3 ފްރާންސް (4-2)

18 Dec 23:34

މެޗުގެ އުސްއަލިތައް:

 • އާޖެންޓީނާއިން ފައިނަލް ފެށީ ވަރުގަދަކޮށް
 • އެޓީމުން ކުރީކޮޅުގައިވެސް ހަމަލާތައް އުފެއްދި
 • އާޖެންޓީނާއިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި، އެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ މެސީ
 • އެ ގޯލާއެކު މެސީ ވަނީ މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ހަ ގޯލު ހަމަކޮށްފައި
 • އާޖެންޓީނާއިން ރަނގަޅަށް ކުޅެ ލީޑު ފުޅާވެސް ކުރި، ދެވަނަ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޑި މަރީއާ
 • ފްރާންސަށް ދަށް ހާފެއް، އެޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ދެ ބަދަލެއްވެސް ކޮށްފައި
 • ފްރާންސްގެ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރެވުނީ ދެވަނަ ހާފުގެ ފަހުކޮޅުގައި
 • ދެވަނަ ހާފުގެ ފަހުކޮޅުގައި ފްރާންސުން ދެ ގޯލު ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރި
 • ފްރާންސްގެ އެ ދެ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކިލިއާން އެމްބާޕޭ، އޭނާގެ ފުރަތަމަ ގޯލަކީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ޖެހި ގޯލެއް
 • އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ވެސް ގޯލެއް ފެނިގެންދިޔަ
 • އާޖެންޓީނާގެ ގޯލަކީ މެސީ ޖެހި ގޯލެއް، އެއީ ކެރިއަރުގައި އޭނާ ޖެހި ވޯލްޑް ކަޕްގެ 13 ވަނަ ގޯލު
 • ފްރާންސަށް އަލުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އެމްބާޕޭ، އެ ގޯލާއެކު އޭނާގެ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަވި
 • އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރިކަކީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ފައިނަލެއްގައި ފެނުނު ފުރަތަމަ ހެޓްރިކް
 • އެމްބާޕޭ ވަނީ އަށް ގޯލާއެކު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ މަގާމު ހޯދާފައި
 • ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓްގައި ފްރާންސްގެ މައްޗަށް އާޖެންޓީނާ އިން ކުރި ހޯދީ 4-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
18 Dec 22:54

އާޖެންޓީނާގެ މޮންޓިއާލްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި. އާޖެންޓީނާއަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން.

18 Dec 22:54

ފްރާންސްގެ ކޯލޯ މުއާނީގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

18 Dec 22:53

އާޖެންޓީނާގެ ލިއާންޑްރޯ ޕެރޭޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

18 Dec 22:52

ފްރާންސްގެ އޯރެލިއެން ޗުއަމެނީގެ ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް.

18 Dec 22:51

އާޖެންޓީނާގެ ޕައުލޯ ޑިބާލާގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

18 Dec 22:50

ފްރާންސްގެ ކިންގްސްލީ ކޮމާންގެ ޕެނަލްޓީ އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް މަތަކޮށްފި.

18 Dec 22:49

އާޖެންޓީނާ ކެޕްޓަން މެސީގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

18 Dec 22:49

ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްފި.

18 Dec 22:44

އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ވެސް ނިންމާލައިފި. އާޖެންޓީނާ އަދި ފްރާންސް 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ދާން ޖެހޭނީ ޕެނަލްޓީ ޝޫޓްއައުޓަށް.

18 Dec 22:43

'120+3 - ފްރާންސަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ކޯލޯ މުއާނީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ ހުޝިޔާރުކަމާއެކު މަތަކޮށްފައި.

18 Dec 22:40

'120 - ފްރާންސްގެ ނުރައްކަލެއް. އެމްބާޕޭ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، ކޯލޯ މުއާނީ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އާޖެންޓީނާ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑި ކައިރިން ބޭރަށް.

18 Dec 22:39

'118 - ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، ފްރާންސުން އަނެއްކާވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. ފްރާންސަށް އެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، އެމްބާޕޭ ވަނީ ހެޓްރިކް ފުރިހަމަކޮށްފައި. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތާރީހުގައި ފައިނަލުގެ ފުރަތަަމަ ހެޓްރިކް.

18 Dec 22:36

'116 - ފްރާންސަށް ޕެނަލްޓީއެއް. ފްރާންސަށް އެ ޕެނަލްޓީ ލިބިފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އާޖެންޓީނާ ޑިފެންޑަރު މޮންޓިއާލް ބޯޅައިގައި އަތްލުމުން.

18 Dec 22:33
18 Dec 22:32

'113 - ފްރާންސްގެ ބަދަލެއް. ވަރާންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ އިބްރާހިމާ ކޮނާޓޭ.

18 Dec 22:30

'109 - އާޖެންޓީނާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި އަލުން ލީޑު ހޯދައިފި. ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސް ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް މަތަކުރުމާއެކު ލިބުނު ރީބައުންސް ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އާޖެންޓީނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ކެޕްޓަން މެސީ.

18 Dec 22:27

'108 - އާޖެންޓީނާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މެސީ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ލޮރިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Dec 22:25

އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

18 Dec 22:23

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަަމަ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި.

18 Dec 22:23

'105+1 - އާޖެންޓީނާއަށް އިތުރު ފުރުސަތެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Dec 22:22

'105 - އާޖެންޓީނާއަށް ހުސް ފުރުސަތެއް. މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރެ، ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ޑަޔޮޓް އުޕަމެކާނޯ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައި.

18 Dec 22:20

'104 - އާޖެންޓީނާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން މާކޮސް އަކޫނިއާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Dec 22:18

'102 - އާޖެންޓީނާ އިން ދެ ބަދަލެއް. އަލްވަރޭޒާއި ޑި ޕޯލްގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒާއި ލިއާންޑްރޯ ޕަރޭޑޭޒް.

18 Dec 22:16

'100 - ފޮފާނާއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާ ޑިފެންޑަރު މޮންޓިއާލްއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

18 Dec 22:11

'95 - ފްރާންސުން ބަދަލެއް. ރަބިއޯގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ޔޫސުފް ފޮފާނާ.

18 Dec 22:09

އާޖެންޓީނާ އިން ނުކުތީ ބަދަލަކާއެކު. މޮލީނާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ގޮންޒާލޯ މޮންޓިއާލް.

18 Dec 22:06

އިތުރު ވަގުތުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

18 Dec 22:02

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެން. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ދެން ކުޅޭނީ އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފު.

18 Dec 22:00

'90+7 - އާޖެންޓީނާގެ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން މެސީ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ކީޕަރު ލޮރިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Dec 21:58

'90+4 - ފްރާންސްގެ އިތުރު ނުރައްކަލެއް. އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ރަބިއޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާ ކީޕަރު އެމިލިއާނޯ މާޓިނޭޒް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Dec 21:57

'90+3 - ފްރާންސްގެ ނުރައްކަލެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާ ޑިފެންޑަރު އޮޓަމެންޑީ ގައިގައި ޖެހި ވަނީ ބްލޮކްވެފައި.

18 Dec 21:53

ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި އަށް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

18 Dec 21:46

'81 - ފްރާންސުން އިތުރު ގޯލެއް ޖަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފި. މާކަސް ތުރާމް ދިން ބޯޅައަކުން ފްރާންސަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ ގޯލު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދިން އެމްބާޕޭ. އޭނާ އެ ގޯލު ޖެހީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން. އެ ގޯލާއެކު އެމްބާޕޭ ވަނީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް ޖެހިލާފައި. އޭނާ ވަނީ ހަތް ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައި.

18 Dec 21:43

'80 - ފްރާންސުން ގޯލެއް ޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކޮށްފި. ފްރާންސަށް ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެމްބާޕޭ. އެ ގޯލާއެކު މެސީއާއެކު އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް އަނެއްކާވެސް އެމްބާޕޭ ވަނީ ޖެހިލާފައި. ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ހަ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްފައި.

18 Dec 21:42

'79 - ފްރާންސަށް ޕެނަލްޓީއެއް. ފްރާންސަށް އެ ޕެނަލްޓީ ދީފައިވަނީ ކޯލޯ މުއާނީއަށް އާޖެންޓީނާ ޑިފެންޑަރު ނިކްލަސް އޮޓެމެންޑީ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން.

18 Dec 21:34

'72 - ފްރާންސުން ދެ ބަދަލެއް. ތިއޯ ހެނާންޑޭޒްގެ ބަދަލުގައި އެޑުއާޑޯ ކަމަވިންގާ، އަދި ގްރީޒްމަންގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކިންގްސްލީ ކޮމާން.

18 Dec 21:34

'71 - ފްރާންސްގެ ހަމަލާއެއް. ބޯޅަ ހިފައިގެން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއަށް ވަނުމަށްފަހު، ކިލިއާން އެމްބާޕޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ އާޖެންޓީނާ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށް.

18 Dec 21:27

'64 - އާޖެންޓީނާ އިން ބަދަލެއް. ޑި މަރީއާގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މާކޮސް އަކޫނިއާ.

18 Dec 21:22

'59 - އާޖެންޓީނާއަށް ފުރުސަތެއް. ޑި މަރީއާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަލްވަރޭޒް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސް ކީޕަރު ލޮރިސް ވަނީ މަތަކޮށްފައި.

18 Dec 21:17

'55 - ރޮޑްރިގޯ ޑި ޕޯލްއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ފްރާންސް މިޑްފީލްޑަރު އެޑްރިއެން ރަބިއޯއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

18 Dec 21:12

'49 - އާޖެންޓީނާގެ ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑި ޕޯލް ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އަމާޒުވީ ފްރާންސް ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްއާ ދިމާއަށް.

18 Dec 21:07

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގެ ކުޅުން ފަށައިފި.

18 Dec 20:54

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އުސްއަލިތައް:

 • އާޖެންޓީނާއިން ފައިނަލް ފެށީ ވަރުގަދަކޮށް
 • އެޓީމުން ކުރީކޮޅުގައިވެސް ހަމަލާތައް އުފެއްދި
 • މެކް އެލިސްޓާ ކުރީކޮޅުގައި ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ލޮރިސް އަތަށް
 • އޭގެ ފަހުން ޑި ޕޯލް ޖެހި ބޯޅަ ވަރާން ބްލޮކް ކުރި
 • އާޖެންޓީނާއިން މެޗުގެ ލީޑު ނެގީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއްގައި، އެ ގޯލު ޖަހައިދިނީ މެސީ
 • އެ ގޯލާއެކު މެސީ ވަނީ މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ހަ ގޯލް ހަމަކޮށްފައި، ކެރިއަރުގައި ވޯލްޑް ކަޕް 12 ގޯލު ހަމަކޮށްފައި
 • އާޖެންޓީނާއިން ރަނގަޅަށް ކުޅެ ލީޑު ފުޅާވެސް ކުރި، ދެވަނަ ގޯލު ޖަހައިދިނީ ޑި މަރީއާ
 • ފްރާންސަށް ދަށް ހާފެއް، އެޓީމުން ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ދެ ބަދަލެއްވެސް ކޮށްފައި
 • ޑެމްބޭލޭއާއި ޖިރޫގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ މުއާނީއާއި ތުރާމް
18 Dec 20:53

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން ނިންމާލައިފި. ހާފު ނިމިގެންދިޔައީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން އާޖެންޓީނާ ކުރީގައި އޮވެގެން.

18 Dec 20:52

'90+7 - ކޯލޯ މުއާނީއަށް ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން އާޖެންޓީނާގެ އެންޒޯ ފެނާންޑޭޒަށް ރީނދޫ ކާޑެއް.

18 Dec 20:45

ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ހަތް މިނެޓުގެ ކުޅުން ދައްކައިފި.

18 Dec 20:42
18 Dec 20:42

'41 - ފްރާންސުން ދެ ބަދަލެއް. ޑެމްބެލޭ އާއި ޖިރޫގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނުކުތީ ކޯލޯ މުއާނީ އާއި މާކަސް ތުރާމް.

18 Dec 20:41

'40 - ފްރާންސްގެ ފަރާތުން އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިގެންނެއް ނުދޭ. ގޯލު ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ވެސް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވޭ.

18 Dec 20:36

'36 - އާޖެންޓީނާ އިން ގޯލެއް ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި. ކައުންޓާ އެޓޭކެއްގައި އެލެކްސިސް މެކް އަލިސްޓާ ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ވަރަށް ހުސްކޮށް ހުރެ ފޮނުވާލި ހަމަލާއަކުން އާޖެންޓީނާއަށް އެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑި މަރީއާ.

18 Dec 20:29
18 Dec 20:25
18 Dec 20:24

'23 - އާޖެންޓީނާއިން ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، ލީޑު ހޯދައިފި. އާޖެންޓީނާއަށް އެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ. މިއީ މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ޖެހި ހަ ވަނަ ގޯލު. އެ ހަ ގޯލުގެ ތެރެއިން ހަތަރު ގޯލު ޖެހީ ޕެނަލްޓީން. އެ ގޯލާއެކު މިފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އެންމެ ގިނަ ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެންމެ ކުރިއަށް މެސީ ވަނީ ޖެހިލާފައި.

18 Dec 20:22

'21 - އާޖެންޓީނާއަށް ޕެނަލްޓީއެއް. އާޖެންޓީނާއަށް އެ ޕެނަލްޓީ ލިބިފައިވަނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރެއިން އަންހެލް ޑި މަރީއާއަށް ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން.

18 Dec 20:21
18 Dec 20:20

'20 - ފްރާންސްގެ ހަމަލާއެއް. އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ނަގައިދިން ހިލޭ ޖެހުމަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުރެ، އޮލިވިއާ ޖިރޫ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ. ރެފްރީ ނިންމީ ޖިރޫ ފައުލު ކުރި ކަމަށް.

18 Dec 20:17

'17 - އާޖެންޓީނާއަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް. ރޮޑްރިގޯ ޑި ޕޯލް ދިން ބޯޅަ، ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީއަށް ނުލިބި، އެ ބޯޅަ ލިބުނީ ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ތެރޭ ހުސްކޮށް ހުރި އަންހެލް ޑި މަރީއާއަށް. ނަމަވެސް އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާ، ފްރާންސްގެ ގޯލާ އަމާޒުވެފައެއް ނުވޭ.

18 Dec 20:16
18 Dec 20:15

މެޗުގެ ފުރަތަމަ 15 މިނެޓުގެ ކުޅުން ނިމުނު އިރު، އެޓޭކުގައި ނުރައްކާކޮށް ފެންނަނީ އާޖެންޓީނާ. ނަމަވެސް ދެ ޓީމަށް ވެސް ގޯލު ޖަހާނެ ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ.

18 Dec 20:08

'8 - އާޖެންޓީނާގެ އިތުރު ހަމަލާއެއް. ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން ރޮޑްރިގޯ ޑި ޕޯލް ފޮނުވާލި ހަަމަލާ، ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ރަފައެލް ވަރާންގެ ފައިގައި ޖެހި ވަނީ ބްލޮކްވެފައި.

18 Dec 20:06

'5 - މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހަމަލާ، އާޖެންޓީނާއިން. ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް ދިން ބޯޅައަކުން ޕެނަލްޓީ އޭރިއާ ބޭރުން އެލެކްސިސް މެކް އެލިސްޓާ ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ އަމާޒުވީ ފްރާންސް ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސްއާ ދިމާއަށް.

18 Dec 20:00

މެޗުގެ ކުޅުން ފަށައިފި. ކިކްއޯފް ކުރީ ފްރާންސުން.

18 Dec 19:52

ލުސައިލް ސްޓޭޑިއަމް

 • ވޯލްޑް ކަޕްގައި ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ހައިބަތު ބޮޑު، ޖާގަ ތަނަވަސް ސްޓޭޑިއަމް
 • ފައިނަލް މެޗުވެސް ކުޅޭނީ މި ސްޓޭޑިއަމްގައި
 • 80،000 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މި ސްޓޭޑިއަމް ހިމެނޭ ލުސައިލަކީ ދެލައްކަ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ފަރުމާކުރެވޭ މުޅިން އާ ސިޓީއެއް
 • ފަރުމާއިން ރަމްޒުކޮށްދެނީ އަރަބީންގެ ތާރީހީ ލެންޓާންސްގެ އިތުރުން އަތުކުރެހުންތައް
 • އިރުގެ ދަޅައަޅާނެ ހިތްގައިމު ބޭރުފުށުގެ ޑިޒައިނަކީ ސްޓޭޑިއަމަށް ކަރަންޓް ދޭ ސޯލާ ޕެނަލްތައް
 • ސްޓޭޑިއަމް ބިނާކުރުމަށް 767 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަރަދުކުރި
 • ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު 40،000 ޖާގައަށް ސްޓޭޑިއަމް ކުޑަކޮށް، އިމާރާތުގެ ބޮޑުބައެއް ކޮމިއުނިޓީގެ ބޭނުމަށް ބަދަލުކުރާނެ

ގަތަރު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗުގައި އާޖެންޓީނާއާއި ފްރާންސް ވާދަކުރާ މެޗުގެ ލައިވް ބްލޮގަށް "ވަން" ގެ ކިޔުންތެރިންނަށް މަރުހަބާ!

ދެޓީމުން ފައިނަލަށް ކުރި ދަތުރު

އާޖެންޓީނާ
 • އާޖެންޓީނާ ގްރޫޕް ސްޓޭޖު ފެށީ ސައުދީ އަތުންވި ހައިރާންކުރުވަނިވި ބައްޔަކުން
 • އޭގެ ފަހުން މެކްސިކޯއާއި ޕޮލެންޑް 2-0 އިން ބަލިކޮށް ގަދަ 16 ހޯދި
 • ގަދަ 16ގައި އާޖެންޓީނާއިން އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 • އާޖެންޓީނާއަށް މިހާތަށް ތަފާތު ދައްކަމުން ދަނީ މެސީ، އޭނާ ވަނީ ހަތަރު ގޯލު މިހާތަނަށް ޖަހާފައި
 • ކުއާޓާގައި އާޖެންޓީނާ ވަނީ ނެދަލޭންޑްސް ކައިރިން ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން މޮޅުވެފައި
 • އެ މެޗު ވެގެން ދިޔައީ ފޯރިގަދަ މެޗަކަށް، ގިނަ ކާޑުތަކެއް މެޗުގައި ފެނުނު
 • އާޖެންޓީނާ ސެމީގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކުރީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ފްރާންސް
 • އެންމެފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އޮސްޓްރޭލިއާއާއި ޑެންމާކް ބަލިކުރި
 • އެޓީމުން ބަދަލުތަކާއެކު ނުކުތް މެޗުގައި ޓިއުނީޝިއާ އަތުންވީ ބަލި
 • ގަދަ 16 ގައި ފްރާންސް ވަނީ ޕޮލެންޑް ބަލިކޮށްފައި
 • ފްރާންސަށް މުބާރާތުގައި އެންމެ މޮޅަށް ކުޅެމުން ދަނީ އެމްބާޕޭ
 • އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ފަސް ގޯލު މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޖަހައިފައި
 • ފްރާންސް ސެމީއަށް ދިޔައީ ކުއާޓާގައި އިންގްލެންޑް ބަލިކޮށްފައި
 • އެ މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވީ 2-1 އިން
 • ފްރާންސްއަކީ އެންމެފަހުގެ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުން
 • ފްރާންސުން ސެމީގައި ވަނީ 2-0 އިން މޮރޮކޯ ބަލިކޮށްފައި

މެސީއާއި އެމްބާޕޭގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

 • މިރޭގެ މެޗު އެންމެ ބޮޑަށް ހާއްސަވާ ދެކުޅުންތެރިންނަކީ މެސީއާއި އެމްބާޕޭ
 • މެސީއަށް މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ ފަހު މެޗު، މިއީ އޭނާގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް
 • ކެރިއަރުގައި އެހެން ހުރިހާ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދާފައިވާ މެސީއަށް ނުހޯދި އޮތް ހަމައެކަނި ތަށްޓަކީ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި
 • 2014 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލްގައި މެސީ އާޖެންޓީނާއެކު ކުޅުނު ނަމަވެސް ޖަރުމަނު އަތުންވީ ބަލި
 • މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ވަނީ ފަސް ގޯލު ޖަހައި ތިން އެސިސްޓް ހަދާފައި، މެސީއަކީ 11 ގޯލާއެކު އާޖެންޓީނާ ޖާޒީގައި އެންމެ ގިނަ ވޯލްޑް ކަޕް ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިޔާ
 • ކެރިއަރުގައި ހަތް ފަހަރު ބެލޮންޑިއޯ ހޯދާފައިވާ މެސީއަށް މިރޭގެ މެޗު ހާއްސަވަނީ މަރަޑޯނާގެ ތާރީހު އިޔާދަކުރުމަށްވެސްމެ
 • މަރަޑޯނާ ވަނީ 1986 ވަނަ އަހަރު އާޖެންޓީނާއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕް ނަގާފައި
 • އެމްބާޕޭވެސް ވަނީ މިހާތަނަށް މި ވޯލްޑް ކަޕްގައި ފަސް ގޯލް ޖަހައިފައި
 • 2018 ވަނަ އަހަރު، އުމުރުން 19 ވަނަ އަހަރު އެމްބާޕޭ ފްރާންސާއެކު ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދި
 • 24 އަހަރުވުމުގެ ކުރިން ދެ ވޯލްޑް ކަޕް ހޯދަން އޭނާއަށް މިރޭ ފުރުސަތު އޮތް އިރު، މީގެ ކުރިން އެ ޝަރަފު ހޯދާފައި އޮތީ ޕެލޭ އެކަނި
 • އެމްބާޕޭއާއި މެސީވެސް ކްލަބު ފުޓުބޯޅަ ކުޅެމުންދަނީ ޕީއެސްޖީއަށް

ދެގައުމުގެ ކުރިމަތިލުންތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު

 • މީގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާއާއި ފްރާންސް ވަނީ 12 މެޗެއްގައި ވާދަކޮށްފައި
 • އޭގެ ތެރެއިން ހަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ އާޖެންޓީނާ، ފްރާންސް މޮޅުވީ ތިން މެޗަކުން
 • އަނެއް ތިން މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެން
 • ދެގައުމުން ވަނީ 1930 ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކޮށްފައި، އެމެޗުން މޮޅުވީ އާޖެންޓީނާ
 • އޭގެ ފަހުން 1978 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު މެޗުންވެސް މޮޅުވީ އާޖެންޓީނާ
 • އާޖެންޓީނާ އަތުގައި ކުރިން ރެކޯޑު އޮތް ނަމަވެސް، އެންމެފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ގަދަ 16 ގައި ކުޅުނު މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވި
 • އެ މެޗު ފްރާންސުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން