ކުށް

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 15 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ބަންދަށް ދިހަ ދުވަސް

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި އިތުރު ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެންމެ ވޯޓަކާއެކު ނިމުނީ ޝަހުބާނަށް އިތުބާރު އޮތްކަމަށް

އައްޑޫގައި ޒުވާނަކު މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ދައުވާނުކޮށް ބަންދުގައި 60 ދުވަހު ބެހެއްޓޭ ގޮތަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި

އަންހެނެއްގެ އަތުގައި ދަތްއަޅައި އިނގިލި ބުރިކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާ ދޫކޮށްލައިފި

އަރައިރުމެއްގެ ތެރެއިން އަނބިމީހާ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރައިފި، ފިރިމީހާ ހައްޔަރަށް

1

މިހާރު ނޫހުގެ އޮފީހަށް ބަޔަކު ވަދެ ބިރުދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހަށް ހުށަހަޅައިފި

ޝަހުބާންގެ އިސްތިއުފާއަށް ގޮވާލައި ކައުންސިލްގެ ނުވަ މެމްބަރެއްގެ ސޮޔާއެކު ގަރާރެއް ނެރެފި

ކަނޑުއަޑިން ފެނުނު ލުތުފަރުގެ ކަށިތަކުގެ ޑީއެންއޭ އާއިލާގެ މީހުންނާ ދިމާވޭ: ހެކިވެރިޔާ

72 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ދެ މީހެއްގެ ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ފަނޑިޔާރުގެ ސުވާލެއް: ރާއްޖެއަށް މިހާރު އެތެރެ ނުކުރާ ފިލްމު ހުސްކުރި ދަޅު، ޑްރަގު އަޅަން ހޯދަނީ ކޮންތަނަކުން؟

5
6 ...