ކުށް

އަލަމްގީރްގެ ބަޔާން ލީކުވި މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލާނެ، އިތުރު ތިން ފަރާތެއްގައި ބަޔާން އޮންނާނެ: ސީޕީ

ފިހާރައެއްގައި އަންހެން ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

މައްސަލަތަކުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުންނަށް އަނިޔާކުރާ މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ފުލުހުން

1

ކޯރާޑިން ހަމަލާދީފައިވަނީ "ވަގު" ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރި މީހާއަށް، މީހަކު ހައްޔަރެއް ނުކުރޭ!

ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި މީހުން މުޖުތަމައަށް ދޫވެފައި ތިބެގެން ނުވާނެ: ނާޒިމް

އަލީ ސޯލިހަށް ހަމަލާދިން މީހާ 15 ދުވަހަށް ބަންދުކޮށްފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުން ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށުގެ ތެރޭ ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި

ހަރުކަށި ފިކުރު ހުއްޓުވުމުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ: ނަޝީދު

އަލީ ސޯލިހުގެ ކަރަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ!

1

މީޑިއާ ނެޓް އޮފީހަށް ވަދެ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައިގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގައި ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގެ މައްސަލައިގައި ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބިދޭސީ އަންހެން މީހާގެ ފަށް ފޭރިގަތް މީހާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި

6 ...