ކުށް

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން ހައްޔަރުކޮށްފި

1

އައިއެސްގެ ރާއްޖޭގެ ލީޑަރު ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރާ އަމީން ބަންދުކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

އަހުސަންގެ މަރު: ވާރިސުން ބޭނުން ވަނީ މަރުގެ އަދަބު

މަހްފޫޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ: ސިއްރު ހެކިވެރިޔާއަށް އެއްވެސް ކަމެއް ހަނދާނެއްނެތް!

ވާނުވާއަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ މަގުސަދު ހާސިލެއް ނުވޭ: ހައި ކޯޓު

ތާރީހީ ބަދަލެއް: ޖަލަށް ލުމުގެ ބަދަލުގައި މުޖުތަމައަށް ހިދުމަތް ކުރުމަށް ހުކުމް ކޮށްފި

1

ރައީސް ޔާމީން: އަޅުގަނޑު ވަނީ ފްރޭމްކޮށްފައި، މުޅި މައްސަލައަށް ދައުލަތުން ވަނީ އަތްބާނައި މަކުނުވާ ފުރުވާފައި

ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ދެ ފަރާތުން ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވައިފި، 56 ދުވަސް ތެެރޭ ހުކުމް ކުރާނެ

ޔާމީންގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެކިތައް ބަލައިނުގަތުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ޔާމީން ދުލެއް ނުކުރެވޭނެ: ސުޕްރީމް ކޯޓު

1

އަހުސަން މަރާލިކަން ޝިމާޒާއި ޝަހުމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ

ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް: ޔާމީން ދޫކޮލުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަނީ

... 7 ...