ކުށް

ދައުވާ ކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި ނެތުމުން ޝިފާގެ މައްސަލަ ފައިލްކޮށްފި

މަސްތުގެ ބަލީގައި ދިވެހި އަންހެނަކު "ސަލާން" ޖަހަން ފިރިހެނުންގެ މިސްކިތަށް، ސުވާލުކުރުމުން ރަތަށް!

7

ދޫނިދޫ ޖަލަށް ފޯނުތަކަކާއި ސިމްކާޑުތަކެއް ވައްދަން އުޅުނު ފުލުހަކު ފަސް މަހަށް ޖަލަށް

ޝިހާބުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން އަނެއްކާވެސް އަންގައިފި

ހޯނޑެއްދޫ އޮޕަރޭޝަން: އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދައިފި

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުދައްޔުގެ މަރު: ކުޑަކުއްޖާ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް އެއް މިލިއަން

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

1

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމް މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ

1

ބިރުވެރިކަމުގެ އިންތިހާއަށް، އޮންލައިން ގޭމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދީން ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނުދީ މީހުން މެރުމުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ!

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

4 ...