ކުށް

ޝައްފާންގެ މަރު: 25 އަހަރަށް ޖަލަށް ހުކުމްކުރި 4 މީހުން ހައިކޯޓަށް މައްސަަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރު ރާފިއު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

އީމެއިލް އައިޑީ ހޯދައިގެން އިންޓަނެޓް ބޭންކިން އިން ވައްކަން ކުރަނީ، މިދިޔަ ހަފްތާގައި 41 މައްސަލަ

ޝެއިހު ނިޝާން އާއި މުހައްމަދު އިސްމާއީލް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމަން: ޕީޖީ

ޝިއާގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބުދިނުމަށް ރައީސް ނަޝީދު ގޮވާލައްވައިފި

މިއީ އަހަރެމެން ދަންނަ ރާއްޖެއެއް ނޫން، ގައުމު މި ހާލަތަށް ދިޔަ ސަބަބު ބަލަން ޖެހޭ: ރައީސް ވަހީދު

ޝިއާގެ މަރު: އެންމެފަހުން ބައްދަލުވި އެކުވެރިޔާގެ ވާހަކަ، ޝިއާ ގޮވައިގެން ޝާހިލް ދިޔައީ ޕީއެސްކުޅެން!

4

ޝިއާގެ އަނިޔާވެރި ގަތުލު: ފުރަތަމަ ފެނުނީ އެޕާޓްމެންޓުގެ ދޮރުހުޅުވި މީހަކަށް!

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުން: އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނާޒިމްގެ ބަންދަށް އިތުރު ހަތް ދުވަސް ޖަހައިފި

ނަޝީދަށް ލިބުނު ކަމަށްބުނާ ފޮޓޯތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަން ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ޕީޖީ އަދި ޕޮލިހަށް ހުށަހަޅައިފި

އަހަނދާއި ގަޓުމުއާއަށް އެހެން ބަޔަކު މެދުވެރިކޮށް ރިލްވާން މަރާލުމުގެ ދައުވާ!

5 ...