ކުށް

ޖައިލަމްގެ މަރު: އިތުރު ދެ ފުލުހެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

ބަނގުރާ ބުއިމުން 40 އެތިފަހަރުން ހައްދުޖެހުމާ އެކު 13 ދުވަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމްކޮށްފި

މަހުމޫދުގެ ފޯނާއި އައިޑީކާޑާއި އިތުރު ހެކިތަކެއް ހުރީ ސާލިމް ދިރިއުޅޭ ގޭގައި ވަޅުލާފައި!

1

މަހުމޫދު މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރަނީ ހަމައެކަނި ބިދޭސީ މީހާއަށް: ފުލުހުން

ޖައިލަމްގެ މަރު: ސީން އޮފް ކްރައިމް ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރި އޮފިސަރުގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި

މޭ ހައެއްގެ ހަމަލާ: އިތުރު ތިން މީހަކު ދައުވާއަށް އިންކާރުކޮށްފި

އަންހެން ކޮއްކޮ އާއި ދައްތަ ޖާމިނު ވާ ގޮތަށް ސީލައިފް އައްމަޓީ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްލައިފި

ސައްހަނޫން ޖޮބް އޮފާ ލެޓާއެއް ތައްޔާރުކުރި މައްސަލައެއް ބަލަން ޖެހޭކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

15 އަހަރުން ދަށުގެ ދެކުދިން ހިންގި މާރާމާރީއެއްގައި ޒުވާނަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

ނަދީމްގެ މަރު: ހެއްކާ ބެހޭގޮތުން ދިފާއުން ވާހަކަ ދައްކައިފި، ދެން އޮންނާނީ ހުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން

130 ކިލޯ ޑްރަގް ކޭސް: ތަރުޖަމާނަކު ހަމަނުޖެހުމުން ޝަރީއަތް ކެންސަލް

ކަނޑުމަތީ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވުމުން، ކައްޕި ދެ މަސް ދުވަހު ރޯދަ ހިފަން ހުކުމްކޮށްފި

5 ...