ކުށް

ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އިތުރު ހެކިތަކެއް ހުށަހަޅައިފި، ދައުލަތުން ބުނަނީ ހެކީގައި "އުންސުރު" ހަމަ ނުވާ ކަމަށް

ހައިކޯޓްގެ ހުކުމާ ގުޅިގެން މުއިއްޒު އެދުނީ އަލުން ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާތައް ފެށުމަށް

މަންމައަށް ބަދުބަސް ބުނުމުން ދެދަރިވަރެއްގެ މެދުގައި ހިނގި މާރީމާރީއެއްގައި އެއްކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ލައިސަންސް ފޮތުގެ މައުލޫމާތު އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ބޮޑުވެގެން ހައިކޯޓަށް

ބިރު ދައްކައިގެން ނުވަ ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ފޭރުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ލިޔުމުގައި ކުށެއް އޮތުމުން މެންބަރު ރިޒާގެ މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރި މީހަކު އުމުރަލަށް ޖަލައި 100،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމާނާ ކޮށްފި

14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ތިމަރަފުށީގައި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުނީ ދީނާ ދެކޮޅު މީހުން: ދައުލަތް

އަމީންގެ ޝަރީއަތް މިއަދު ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު

ޖާސޫސް ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ފުލުހުން ހެދި ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް

އެތައް ބައެއްގެ ބަރަހަނާ ފޮޓޯ ލީކުކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހާގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

... 8 ...