ކުށް

ޔޯގާ ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކުރީ އިންޑިއާއިން އަންގައިގެން: އިދިކޮޅު

އަޒުހާންގެ ހަށިގަނޑު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުނިވެފައި، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަންވަނީ ނިންމާފައި: ފުލުހުން

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ވަކީލު ދޫކޮށްލައިފި

އަޒުހާންގެ ހަށިގަނޑު ފޮރުވަން މަސައްކަތް ކުރިކަމުގެ ނިޝާނެއް ނެތް، ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު އަދި ނެތް: ފުލުހުން

ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މުސްތޮފާގެ ބަންދު އިތުރުކޮށްފި

ނާޒިމަށް އިއްވި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަން ދިރާސާ ކުރަނީ

ތޮއްޑޫގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް އަނިޔާކޮށް ފުލުހުންނަށް ހަމަލާ ދިން މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް

މި ސަރުކާރުން ގޭންގުތައް ކުރިމަތީ ކުޑަކަކޫ ނުޖަހާނެ: އިމްރާން

އުދައްޔުގެ ވާރިސުން ހޯދަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން އިއުލާންކޮށްފި

ރަފީއުއަށް ކުރި ހުކުމް ބޮޑުވުމުން ޕީޖީން އިސްތިއުނާފު ކުރަނީ

ފަޒްލޫން ދޫކޮށްލަން ކުރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކުރީ ގޯސްކޮށް: ހައިކޯޓް

ހިތަދޫގައި ފުލުހުންނަށް އިންޒާރުދިން މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

... 8 ...