ކުށް

އާއިލީ ގުޅުން އޮންނަ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި

އަނަސްގެ މަރު: ދައުވާ ލިބޭ އެކަކު ބޭހަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދިޔުމަށް އެދިއްޖެ

ޖައިލަމްގެ މަރު: ދައުލަތަށް ހެކިން ހާޒިރެއް ނުކުރެވުނު

އައްޔުބެގެ މަރު: ކުށް ސާބިތު ވި ކުއްޖާ ޖަލުން މިނިވަންކޮށްފި

1

ޑްރަގް ނެޓްވޯކެއްގެ ބަޔަކު ކަމަށް ތުހުމަތުވާ މީހުން ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: ސާބިތު ކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެކި އެބަހުރި: ޕޮލިސް

ދަނގެތީ މަހުމޫދުގެ މަރު: މަރައިލީ ފައިސާގެ ބޭނުމުގައި

މަހުމޫދު މަރާލުމުގެ ކުރިން ބިދޭސީ މީހާއާ ދެމެދުގައި ޒުވާބެއް ހިނގި: ފުލުހުން

މަހުމޫދުގެ މަރު: ހަށިގަނޑުގެ 30 ތަނަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވޭ

މަރާލާފައި އޮއްވައި ވަޅު ތެރެއިން ފެނުނު މަހުމޫދުގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ފުލުހުން މިއަދު ހާމަ ކުރަނީ

ކަޅު ބާޒާރުގައި ބޭރު ފައިސާ ވިއްކާކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ޒިޔަދަމް މަރާލި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް އެއް މަސް ތެރޭގައި ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނަން: ގާޒީ

2 ...