ކުށް

ރިސޯޓަކުން ބަނގުރާ ފުޅިތަކެއް ވަގަށް ނެގި ދެމީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އުދައްޔުގެ މަރު: ކުޑަކުއްޖާ 25 އަހަރަށް ޖަލަށް، މަރުގެ ދިޔައަށް އެއް މިލިއަން

ހައްޔަރުކުރި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންނަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

1

ކުޑަކުދިން ކޯޓަށް ހާޒިރުނުކޮށް ޝަރީއަތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުން މުހިންމު: އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

އަލްހާންގެ ޕޮންޒީ ސްކީމް މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ފޮނުވަނީ

1

ބިރުވެރިކަމުގެ އިންތިހާއަށް، އޮންލައިން ގޭމުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދީން ރެކްރޫޓުކޮށް ތަމްރީނުދީ މީހުން މެރުމުގައި ބައިވެރިކުރުވަނީ!

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނެއްގައި ފުލުހުން އަންހެނަކަށް އަނިޔާކުރި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ފަޒްލޫން އާއި ނިޝާންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަނީ

13 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ މަރު: ޒިހާންގެ މައްޗަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުމެއް މިއަދު

ޕޯސްޓުން ދެ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރީ ބޭނުންކުރަން، ވިއްކާކަށް ނޫން!

ނާޒިމަށް ދިން އަދަބު ކުޑަވެގެން ހުކުމުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

މިދިޔަ މަހު ޕީޖީއަށް 214 މައްސަލަ، ގިނައީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ވައްކަމުގެ މައްސަލަތައް

2 ...