ކުށް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ސަފީރަށް އިންޒާރުދިން މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ދެ އަހަރުގެ ކޮއްކޮ ހިމެނޭހެން 15 ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ކޯޓުއަމުރު ނެތި 48 ގަޑިއިރަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ މާއްދާ ސަބްކޮމެޓީން އުނިކުރުމުން އަލުން ހިމަނައިގެން ފާސްކޮށްފި

މަކަރާއި ހީލަތުގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ވީޑިއޯ އާންމުކޮށްފި

އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލަން އުޅުނު އިއުތިސާމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފޭސް ދޭކުން ދުވަސްވީ މީހެއް ފޯނާއި ވޮލެޓް ފޭރިގެންފި

1

މަހުމޫދު މަރާލި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ސާލިމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފި

އިރާން ބޯޓުން ގެނައި 70 ކިލޯގެ ޑުރަގް މައްސަލަ: ގާޒީ ބަދަލުވުމުން އާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަން ނިންމައިފި

215 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުން ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު

13 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރަހީނުކޮށް މަރާލުން: ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާ ބަންދުކުރާނެ ޖަލެއް ނެތުމުން ގޭބަންދަށް

ފުލުހަކަށް އަނިޔާކުރި މީހަކު އެއް މަހަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިން ކުށުގެ ވެއްޓަށް ދާ މިންވަރު އިތުރު، ގިނައީ އާއިލާ ރޫޅިފައިވާ ކުދިން: ޑީޖޭޖޭ

3 ...