ކުށް

ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހުންގެ ބަންދަށް 40 ދުވަސް

ޝިމާޒަށް ހަމަލާދިން މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ޒަޔާންގެ މަރު: ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި ބޮޑެތި މީހުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި

ސައިބާސްޕޭސްގައި ހިންގާ ހުއްދަނޫން އަމަލުތައް ގާނޫނުގައި ހިމަނަނީ

ދަބަހުގައި ގޮވާ ޒާތުގެ އެއްޗެއް އޮތް ކަމަށް ބުނި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ވަގު ޑޮލަރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަން: ހައްޔަރުކުރި މީހެއްގެ ގެއިން ބާރުގަދަ ގޮވުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލެއް ފެނުނު!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ޖަލު އޮފިސަރަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި ކުޑަކުދިންގެ ކަސްޓޯޑިއަލް މަރުކަޒެއް ހުޅުވައިފި

ދެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައެއްގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މިދިޔަ ހަތަރު އަހަރު މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތަކުގައި 11،955 މީހުން ހައްޔަރުކުރި

ނަދީމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބުނު އެންމެން ސަލާމަތްވެއްޖެ

3 ...