ވެކްސިން

އާންމުންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ ތެރޭ ފަށަނީ

އާ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދާއިރު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރިތޯ ބަލާނަން: ރަންގްނިކް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިނެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަ ޑޯޒް އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަނީ

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 165 އަށް

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކާބޭހެއް ގޮތަށާއި ސްޕްރޭއެއް ގޮތަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެމެރިކާ ހުޅުވައިލަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނެވެރީންނަށް ގްރީން ކާޑު ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މައިންގެ ހަށިގަނޑުން އުފައްދައިދޭ ކިރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓިބޮޑީ ހިމެނޭ: ދިރާސާ

« 1 ...