ވެކްސިން

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

ކާބޭހެއް ގޮތަށާއި ސްޕްރޭއެއް ގޮތަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން އުފެއްދުމުގެ ތަހުލީލުތައް ކުރިޔަށް އެބަދޭ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ

ކޮވިޑް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެމެރިކާ ހުޅުވައިލަނީ

ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނެވެރީންނަށް ގްރީން ކާޑު ދޫކުރަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މައިންގެ ހަށިގަނޑުން އުފައްދައިދޭ ކިރުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް އެންޓިބޮޑީ ހިމެނޭ: ދިރާސާ

ރާއްޖޭގެ ވެކްސިން ކާޑު ބޭނުން ނުކުރެވޭނެކަން އެއްވެސް ގައުމަކުން އަންގާފައެއް ނުވޭ: ހެލްތު

ކޮވިޑް ވެކްސިން: އާންމު ހާލަތަށް އޮތް އުއްމީދު! ފިކުރުބޮޑުވުމެއް އޮތް ނަމަ ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާ ހޯއްދަވާ!

ވަނަ ފޮޓޯ: ކުޑަކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފެށުން

ފަސް އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް މަހެއްހައި ދުވަސް ތެރޭ ވެކްސިން ޖަހަން ފެށޭނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރެވޭ: މިނިސްޓަރު

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވެކްސިން ލިބިފައިވާތީ ސްޕުޓްނިކް ހޯދުން ހުއްޓާލައިފި

ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ތިންވަނަ ޑޯޒެއް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އެފްޑީއޭއިން ދީފި

« 1 ...