ވެކްސިން

ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން އަލުން ވެކްސިން ދޭން ފަށަނީ

މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ވެކްސިން ޖެހި މައްސަލައިގައި ވިލިމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި

ދާންދޫގައި ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ގަޔަށް އޮޅިގެން ކޮވިޑުގެ ހަތަރު ވަނަ ޑޯޒް ޖަހައިފި

90 ޕަސެންޓު ދަރިވަރުން ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފި

އާންމުންނަށް ބޫސްޓާ ޑޯޒް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް މި މަހުގެ ތެރޭ ފަށަނީ

އާ ކުޅުންތެރިންގެ ސޮއި ހޯދާއިރު ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރިތޯ ބަލާނަން: ރަންގްނިކް

މުއްދަތު ހަމަވެފައި ހުރި ވެކްސިނެއް ބޭނުމެއް ނުކުރާނެ: ޑރ. ނަޒްލާ

ކޮވިޑުގެ ބޫސްޓަ ޑޯޒް އަންނަ މަހު އާންމުންނަށް ހުޅުވައިލަނީ

ސަރުކާރަށް 3 އަހަރު: ކޮވިޑުގައި ދިން ލުއިތަކާއި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް، ވިޔަފާރިތަކަށް ހިންދަމައިލެވުމުގެ ސިއްރު

ޕީސީއާރާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭ ރަށްތަކުގެ އަދަދު 165 އަށް

ފައިޒާ ވެކްސިން ހޯދަން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ނިންމައިފި

ސިރިންޖު ނުއުފެއްދި، އަންނަ އަހަރު ދުނިޔެ ވެކްސިނަށް ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ދީފި

« 1 ...